Telefon
Menü

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)

 

Haziran 2023'te, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan ilk iki sürdürülebilirlik raporlama standardı, IFRS çerçevesinde bir dönüm noktası oluşturdu. "IFRS S1-Sürdürülebilirlik ile İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler" ve "IFRS S2-İklimle İlgili Bildirimler" standartları, sürdürülebilirlik raporlamasının geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.

Bu yeni standartlar, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları nasıl raporladıklarını standartlaştırarak, yatırımcıların ve diğer paydaşların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

IFRS Sürdürülebilirlik Standartlarının Amacı Nedir?

IFRS S1 ve S2 standartları, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgileri ve iklimle ilgili bildirimleri nasıl raporlamaları gerektiğine dair net bir çerçeve sunar. Bu standartlar, şirketlerin faaliyet gösterdikleri toplumlarda ve değer zincirlerinde sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini destekleyerek, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların şeffaf bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Amacı, genel yatırımcı kitlesinin finansal yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde almasına olanak tanımaktır.

IFRS S1 standartları, sürdürülebilirlikle bağlantılı risk ve fırsatlara dair karşılaştırma ve doğrulamaya imkan veren niteliksel bilgilerin raporlamalarda kullanılmasına öncelik verir. Bu bilgilerin raporlamada yer alması, güvenilir olma prensibine uygun olarak bütüncül, tarafsız ve doğru olmalarını gerektirir. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlikle ilgili bilgilerin raporlanmasında bir standart oluşturarak, farklı şirketlerin raporlarının karşılaştırılabilirliğini artırır.

IFRS S1 Nedir?

IFRS S1, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından geliştirilen ve "Sürdürülebilirlik ile İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler" başlığını taşıyan bir sürdürülebilirlik raporlama standardıdır. Bu standart, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgileri nasıl raporlamaları gerektiğine dair kapsamlı bir çerçeve sunar. IFRS S1, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları, bu risk ve fırsatların iş modeli ve stratejileri üzerindeki etkilerini, ayrıca bu konuların yönetimi ve performans metrikleri ile hedeflerini nasıl ele aldıklarını açık ve şeffaf bir şekilde raporlamalarını amaçlar.

IFRS S1'in temel amacı, yatırımcıların ve diğer paydaşların, şirketlerin sürdürülebilirlik performansları hakkında bilinçli kararlar alabilmeleri için gerekli bilgilere erişimini sağlamaktır. Bu standart, sürdürülebilirlikle ilgili bilgilerin karşılaştırılabilir, güvenilir ve tutarlı bir şekilde raporlanmasını teşvik ederek, sürdürülebilirlik raporlamasında global bir standart oluşturmayı hedefler.

IFRS S1, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri finansal raporlama süreçlerine entegre etmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu entegrasyon, sürdürülebilirlik konularının sadece etik veya çevresel değil, aynı zamanda finansal perspektiften de önemli olduğunu vurgular. Standart, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların finansal performans ve değer üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmelerini ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmalarını gerektirir.

IFRS S1, ISSB'nin sürdürülebilirlikle ilgili finansal raporlama alanında attığı ilk adımlardan biridir ve sürdürülebilirlik raporlamasının geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Bu standart, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerinin geniş bir yelpazesini kapsar ve ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilirlik performanslarının nasıl raporlanacağına dair rehberlik sunar.

IFRS S2 Nedir?

IFRS S2, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından geliştirilen ve "İklimle İlgili Bildirimler"e odaklanan bir sürdürülebilirlik raporlama standardıdır. Bu standart, şirketlerin iklimle ilgili risk ve fırsatları nasıl belirleyeceklerini, değerlendireceklerini ve bu bilgileri nasıl raporlayacaklarını açıklayan spesifik kılavuzlar sunar. IFRS S2'nin temel amacı, yatırımcıların ve diğer paydaşların, şirketlerin iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatların finansal etkileri hakkında bilinçli kararlar alabilmeleri için gerekli bilgilere erişimini sağlamaktır.

IFRS S2, şirketlerin iklimle ilgili riskleri ve fırsatları tanımlamaları, bu risk ve fırsatların iş stratejileri, iş modelleri ve finansal planlama üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmeleri ve bu bilgileri etkili bir şekilde raporlamaları için bir çerçeve sağlar. Bu standart, şirketlerin iklimle ilgili maliyetleri ve yatırımları, sera gazı emisyonlarını, iklimle ilgili hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için aldıkları önlemleri açıklamalarını gerektirir.

IFRS S2'nin odaklandığı ana alanlar arasında şunlar bulunur:

 • İklimle İlgili Riskler ve Fırsatlar: Şirketlerin fiziksel riskler (örneğin, aşırı hava olayları ve uzun vadeli iklim değişiklikleri) ve geçiş riskleri (örneğin, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişle ilgili politika, teknoloji ve piyasa değişiklikleri) dahil olmak üzere iklimle ilgili riskleri ve fırsatları nasıl belirledikleri ve değerlendirdikleri.
 • Etki Değerlendirmesi: İklimle ilgili risk ve fırsatların şirketin iş modeli, finansal performansı ve değer zinciri üzerindeki potansiyel etkileri.
 • Risk Yönetimi: Şirketlerin iklimle ilgili riskleri nasıl yönettikleri ve bu risklere karşı hangi stratejileri uyguladıkları.
 • Hedefler ve Performans: Şirketlerin iklimle ilgili hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için aldıkları önlemler ve bu önlemlerin etkinliği.

IFRS S2, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede şirketlerin rolünü ve sorumluluğunu tanır ve şirketlerin iklimle ilgili sürdürülebilirlik performanslarını şeffaf bir şekilde raporlamalarını teşvik eder. Bu standart, yatırımcıların ve diğer paydaşların, iklim değişikliğinin finansal etkileri konusunda daha iyi anlayışa sahip olmalarını sağlayarak, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomiye doğru ilerlemeyi destekler.

Önemlilik Değerlendirmesi

IFRS S1 kapsamında, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlarına yönelik önemli bilgileri rapor etmeleri beklenir. Yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek önemli konular, raporlanmadığında veya yanlış raporlandığında yatırımcı kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek hususlar olarak tanımlanır.

Raporlanacak Ana Hususlar Nelerdir?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) çerçevesinde, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların raporlanması, şirketlerin ve yatırımcıların gelecekteki finansal kararlarını bilinçli bir şekilde alabilmeleri için hayati öneme sahiptir. IFRS Sürdürülebilirlik Standartları, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirirken dikkate alınması gereken temel hususları belirler.

Yönetim

Sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların yönetimi, şirketlerin bu konulara ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. IFRS Sürdürülebilirlik Standartları, şirket içerisinde bu konulara yönelik sorumlulukların nasıl dağıtıldığını, ilgili kurul ve kişilerin bilgilendirilme süreçlerini ve genel yönetim stratejilerinde sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların nasıl dikkate alındığını raporlamayı gerektirir. Bu, şirketlerin sürdürülebilirlik konularını stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını ve bu konularda proaktif bir yaklaşım benimsediklerini gösterir.

Strateji

Şirketlerin iş modelleri ve stratejileri, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar tarafından önemli ölçüde etkilenir. IFRS Sürdürülebilirlik Standartları, şirketlerin bu risk ve fırsatları nasıl ele aldıklarını, finansal durumları ve nakit akışları üzerindeki potansiyel etkilerini ve bu konularda benimsedikleri stratejik yaklaşımları raporlamalarını talep eder. Bu, yatırımcıların şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili zorluklara ve fırsatlara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu değerlendirmelerine yardımcı olur.

Risk Yönetimi

Sürdürülebilirlikle ilgili riskler, şirketlerin finansal performanslarını ve itibarlarını önemli ölçüde etkileyebilir. IFRS Sürdürülebilirlik Standartları, şirketlerin bu riskleri nasıl tespit ettiklerini, değerlendirdiklerini, önceliklendirdiklerini ve izlediklerini raporlamalarını gerektirir. Bu, şirketlerin risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini ve sürdürülebilirlikle ilgili zorluklara karşı hazırlıklarını gösterir.

Metrikler ve Hedefler

Sürdürülebilirlikle ilgili performansın ölçülmesi ve raporlanması, şirketlerin bu alandaki ilerlemelerini takip etmeleri ve paydaşlara bu ilerlemeyi göstermeleri için kritik öneme sahiptir. IFRS Sürdürülebilirlik Standartları, şirketlerin belirledikleri sürdürülebilirlik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için kullandıkları metrikleri raporlamalarını talep eder. Bu, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili taahhütlerine ne kadar bağlı olduklarını ve bu taahhütleri yerine getirme konusunda ne kadar başarılı olduklarını gösterir.

IFRS Sürdürülebilirlik Standartları altında raporlanacak ana hususlar, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır. Bu standartlar, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları daha şeffaf ve sistemli bir şekilde yönetmelerini sağlayarak, yatırımcıların ve diğer paydaşların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Bu yaklaşım, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımdır ve şirketlerin bu konudaki çabalarını ve başarılarını gözler önüne serer.

Küresel Etki ve Kabul

IFRS S1 ve S2 standartlarının, dünya genelinde ülkelerin iç hukuk sistemlerinde kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartlarını etkilemesi beklenmektedir. Bu standartlar, sürdürülebilirlik raporlamasında evrensel bir dil oluşturarak, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının küresel ölçekte daha kolay anlaşılmasını ve karşılaştırılmasını sağlar.

IFRS S1 ve S2 standartları, sürdürülebilirlik raporlamasında bir dönüm noktası olarak, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları daha şeffaf bir şekilde raporlamalarını sağlamaktadır. Bu standartlar, yatırımcıların ve diğer paydaşların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak bir çerçeve sunarak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım atmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Sera Etkisi Nedir
  Sera Etkisi, atmosferdeki sera gazlarının yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını atmosferi terketmesini engelleyerek yeryüzünü ısıtmasına denir.
  12 Aralık 2023
 • İngiliz PECB İle Partnerlik Anlaşması İmzaladık!
  CASEM GRUP olarak 13. yılımızda uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip eğitimler sunmak için PECB ile resmi partnerlik anlaşması imzaladık.
  13 Ekim 2023
 • Gömülü Emisyon Nedir?
  CASEM ESG, Üretim Süreçlerinize ait Gömülü Emisyonların hesaplanması ve raporlanması konularında uzman danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
  20 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram