Telefon
Menü

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

  • Ana Sayfa
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde yer alacak, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarını, bu kuruluşlarda ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorunda olan işletmeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmaya (ADR), 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile onaylanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliğe (RID), 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 497 nci maddelerine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmayı,

b) Atama işlemi: TMGD’nin, e-Devlet sistemi üzerinden faaliyet belgesi ile ilişkilendirilmesi işlemini,

c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

ç) Bölge müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,

d) Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr): 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

e) Elektronik belge: Bu Yönetmelik kapsamında, e-Devlet sistemi üzerinden düzenlenen yetki belgesi ve şube yetki belgesini,

f) Elektronik denetim: U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden elde edilen veriler çerçevesinde uzaktan yapılan denetimi,

g) Faaliyet belgesi: İşletmenin, ilgili mevzuat kapsamında iştigal ettiği faaliyet konularına göre almış olduğu (TMFB/TMFB-Dmr/TYUB) belgeyi,

ğ) IMDG kod: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kodu,

h) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ı) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat kapsamında faaliyet belgesine sahip gerçek kişileri, tüzel kişilikleri veya adi ortaklıkları,

i) Koordinatör TMGD: Geçerli bir TMGD sertifikasına ve en az bir yıl tecrübeye sahip olup, TMGDK tarafından merkezde tam süreli olarak istihdam edilen ve İdareye yazılı veya e-Devlet sistemi üzerinden bildirilen kişiyi,

j) RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliği,

k) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

l) Şube: TMGDK’nin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,

m) Şube sorumlusu TMGD: Geçerli bir TMGD sertifikasına ve en az bir yıl tecrübeye sahip olup, TMGDK tarafından ilgili şubede tam süreli olarak istihdam edilen ve İdareye yazılı veya e-Devlet sistemi üzerinden bildirilen kişiyi,

n) Şube yetki belgesi: TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak istediği şube için şube adresi esas alınarak düzenlenen belgeyi,

o) Tehlikeli madde (tehlikeli yük): ADR/RID/IMDG Kod kapsamındaki maddeleri/yükleri,

ö) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin, kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

p) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

r) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK): TMGD hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi düzenlenen kuruluşu,

s) Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB): Paketli veya dökme halindeki tehlikeli yüklerin elleçlemesini yapan kıyı tesislerinin 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları belgeyi,

ş) TMGD hizmeti (hizmet): TMGD’nin işletmelere vermiş olduğu danışmanlık hizmetini,

t) TMGD hizmet sözleşmesi (hizmet sözleşmesi): İşletmenin, her bir faaliyet belgesi çerçevesinde almak istediği TMGD hizmeti için ilgili taraf ile yapılan sözleşmeyi,

u) TMGD hizmet süresi (hizmet süresi): İşletmenin, her bir faaliyet belgesi çerçevesinde aylık olarak almak istediği TMGD hizmeti için hizmet sözleşmesinde saat olarak belirlenen süreyi,

ü) TMGD hizmet süresi toplamı: TMGD’nin bir ay içerisinde işletmelere vermiş olduğu TMGD hizmet sürelerinin toplamını,

v) TMGDK yetkilisi: TMGDK’nin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkililer tarafından TMGDK adına bu Yönetmelik kapsamında kalan iş ve işlemleri yapmak üzere yetkili kılındığı İdareye yazılı olarak bildirilen koordinatör TMGD/şube sorumlusu TMGD’yi,

y) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlığın yazılım sistemini,

z) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak tüzel kişilerin TMGDK olarak yetkilendirilmesi için merkez adresi esas alınarak düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için ADR/RID/IMGD ve ulusal mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı, Hizmetin Verilmesinde Uyulacak

Usul ve Esaslar ile Faaliyet Belgesine Atama ve Atamaların

Sonlanması ve Diğer Hükümler

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının istihdamı

MADDE 5- (1) TMGD hizmeti, TMGDK veya işletme bünyesinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre tam veya kısmi süreli olarak istihdam edilen ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı meslek kodu (2263.06) ile bildirimde bulunulan ve geçerli bir TMGD sertifikasına sahip kişiler tarafından verilir.

(2) İşletme veya TMGDK bünyesinde istihdam edilecek TMGD’nin, e-Devlet sistemi üzerinden Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu işlem taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinde belirtilen hususlara bağlı olarak e-Devlet sistemi üzerinden TMGD’nin talebi ve ilgili tarafın onayı ile gerçekleşir. Bu fıkra kapsamında yapılacak istihdama ilişkin bildirimlerde;

a) TMGD’nin istihdam şeklinin (Kısmi/tam süreli),

b) Kısmi süreli olarak istihdam edilenler için iş sözleşmesinde belirlenmiş olan bir aydaki toplam çalışma süresinin,

belirtilmesi zorunludur.

(3) TMGDK olarak yetkilendirilen tüzel kişiliklerde; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ortaklarından TMGD sertifikası olan ve TMGD hizmeti verecek olanlarda, birinci fıkrada belirtilen şart aranmaz. Bu fıkra kapsamında TMGD hizmeti vereceklerin önceden İdareye bildirilmesi zorunludur.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları kendi çalışanları arasından, uygun TMGD sertifikasına sahip olanları TMGD olarak görevlendirebilir. Bu TMGD’ler için birinci fıkrada belirtilen şart aranmaz.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında TMGD hizmeti verecek olan TMGD’lerin, istihdam şekli tam süreli istihdam kapsamında bildirilir.

(6) İkinci fıkra kapsamında daha önceden istihdam şekli bildirilen TMGD’nin istihdam şekli ile ilgili yapılacak değişikliklerde, TMGD üzerinde mevcut olan atamalar sonlanır.

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak istihdam bildirim işlemini, e-Devlet sistemine giriş yapılan tarihten itibaren üç gün içerisinde ilgili tarafın onaylaması zorunludur. Onaylanmayan istihdam bildirim işlemi, üçüncü günün sonunda sistem üzerinden sonlandırılır.

(8) Taraflar arasında yapılan iş sözleşmelerinin bir nüshasının sözleşme geçerlilik süresince taraflarca saklanması ve istenilmesi halinde İdareye ibrazı zorunludur.

(9) e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak iş ve işlemlerde TMGD’ye ait bilgilerin eksiksiz olarak bildirilmesi zorunludur.

TMGD hizmetinin verilmesinde uyulacak usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bir TMGD’nin, her bir faaliyet belgesi ile ilgili vereceği TMGD hizmetinin süresi bir ayda on sekiz saatten az olamaz.

(2) Bir TMGD’nin, bir ayda vereceği TMGD hizmetinin toplam süresi, 4857 sayılı Kanunda belirtilen çalışma sürelerini geçemez.

(3) İşletme, her bir faaliyet belgesi için bünyesinde istihdam ettiği TMGD ile veya TMGDK ile TMGD hizmet sözleşmesi yapmak zorundadır.

(4) Kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD’nin bir aydaki toplam hizmet süresi, iş sözleşmesinde belirtilen süreden fazla olamaz.

(5) Bir TMGD’nin atanabileceği faaliyet belgesi sayısının belirlenmesinde, Bakanlığa bildirilen istihdam şekli ve TMGD hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu fıkra kapsamında;

a) İşletme bünyesinde tam süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, istihdam edildiği işletmenin aynı vergi numarası altında düzenlenmiş en fazla on faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK veya işletme bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

b) İşletme/işletmeler bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, toplamda dört faaliyet belgesini geçmemek üzere aynı işletmenin veya farklı işletmelerin faaliyet belgelerine atanabilir. Bu bent kapsamında en fazla iki faaliyet belgesine ataması yapılmış TMGD, aynı zamanda kısmi süreli olarak istihdam edildiği TMGDK bünyesinde (d) bendi kapsamında en fazla altı faaliyet belgesine atanabilir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD hizmeti vermek üzere görevlendirilen TMGD, görevlendirildiği kamu kurum ve kuruluşunun en fazla on faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

ç) TMGDK bünyesinde tam süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, en fazla on faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK veya işletme bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

d) TMGDK bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edilen bir TMGD, en fazla altı faaliyet belgesine atanabilir. Bu bent kapsamında hizmet veren TMGD, bir başka TMGDK bünyesinde TMGD hizmeti veremez.

e) (d) bendi kapsamında hizmet veren bir TMGD, aynı zamanda bünyesinde kısmi süreli olarak istihdam edildiği bir işletmenin iki, farklı iki işletmenin ise birer faaliyet belgesine atanabilir.

(6) TMGDK tarafından bildirilen koordinatör TMGD, sadece TMGDK’nin merkezinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde, şube sorumlusu TMGD ise sadece TMGDK’nin şubesinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde yer alan işletmelerin faaliyet belge/belgelerine atanabilir.

(7) Aynı adreste TMFB-Dmr ve TMFB’si bulunan bir işletmenin her iki faaliyet belgesine de ADR/RID sertifikalı bir TMGD’nin atanması durumunda, TMGD’nin bir atama hakkı kullanılmış sayılır.

TMGD’nin faaliyet belgesine atanması ve atamaların sonlanması

MADDE 7- (1) İşletmenin her bir faaliyet belgesine yapılacak TMGD atamasının, e-Devlet sistemi üzerinden yapılması zorunludur. Bu işlem; işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD için işletme yetkilisinin, TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD için ise TMGDK’nin talebi ve işletme yetkilisinin onayı ile yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemlerde, e-Devlet sistemi üzerinden ilgili faaliyet belgesinin seçilmesi, hizmet sözleşmesinde belirtilen TMGD hizmet süresinin ve uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’ye ait bilgilerin girilmesi zorunludur.

(3) TMGD atama talebinin, e-Devlet sistemine giriş yapılan tarihten itibaren on beş gün içerisinde işletme yetkilisi tarafından onaylanması zorunludur.

(4) İşletme yetkilisi tarafından onaylanmayan TMGD atama talebine ilişkin işlem, on beşinci günün sonunda sistem üzerinden sonlandırılır. TMGD atama talebinin işletme yetkilisince onaylanmaması halinde işletme, TMGD hizmeti almış sayılmaz.

(5) Faaliyet belgesine yapılmış TMGD atamasının iptal işlemi, TMGDK veya işletme tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.

(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında bildirilen istihdamın taraflardan birisince e-Devlet sistemi üzerinden feshedilmesi durumunda, yapılmış olan TMGD atamaları sonlanır.

(7) TMGD’nin, Bakanlıktan almış olduğu TMGD sertifikasının geçerlilik tarihinin son bulması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda TMGD’nin yapılmış olan atamaları, Bakanlık tarafından resen iptal edilir.

(8) Ataması iptal edilen TMGD, atama iptalinden dolayı boşalan yeniden atanma hakkını, iptalin yapıldığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren kullanabilir. TMGD atamasının yapılmasından itibaren 24 saat içinde yapılan atama iptalleri için bu hüküm uygulanmaz.

TMGD ile ilgili diğer hükümler

MADDE 8- (1) TMGD, TMGD hizmetini verdiği işletmelerde, ADR/RID 1.8.3’te ve tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşınması ile ilgili mevzuat kapsamında belirtilen görevleri yerine getirir.

(2) TMGD, görevlerini yerine getirirken bağımsızdır ve işletme veya TMGDK tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(3) TMGD tarafından, hizmet verilen işletmeye e-Devlet sistemi üzerinden raporlanan tespit ve tavsiyeler işletmeye tebliğ edilmiş sayılır.

(4) TMGD’nin, ADR/RID 1.8.3’te ve tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşınması ile ilgili mevzuat kapsamında kalan görev ve yükümlülüklerine/sorumluluklarına ilişkin, hatalı veya eksik olarak yaptığı ya da yerine getirmediği tüm işlemler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamına giren konularda taraflar arasında yaşanacak anlaşmazlıklarda ilgili kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunulur.

(6) TMGD’ye kullandırılacak yıllık ücretli izinlerde 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen hususlar ve süreler geçerlidir.

(7) IMGD Kod kapsamında TMGD sertifikasına sahip TMGD’lere ilişkin ilave görev ve yükümlülükler, denetimler, yaptırımlar, istihdam şekli, hizmet süreleri ve benzeri hususlarda, Bakanlığın yetkisi saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına İlişkin Genel Hükümler,

Yetki Belgesi Alma ve Yenilemenin Genel Şartları, Gerekli Belgeler, Düzenleme,

Şube Yetki Belgesi Alma, Yenileme İşlemleri ve Ücret

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarına ilişkin genel hükümler

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, TMGDK olarak TMGD hizmeti vermek isteyen tüzel kişiliklerin, Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında gerekli şartları sağlayan tüzel kişiliği, merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırına giren illerde, TMGD hizmeti vermek üzere TMGDK olarak yetkilendirir.

(3) TMGDK, yetkilendirildiği merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dışında kalan işletmelere şube yetki belgesi alarak TMGD hizmeti verebilir.

(4) Bakanlık, kamu hizmeti ve güvenliğini dikkate alarak yetkilendirilecek TMGDK ve açılacak şube sayısına sınırlama getirebilir.

(5) TMGDK, merkez veya şube adresinin bulunduğu binanın uygun bir yerinde olacak şekilde EK-2’de yer alan bilgileri içeren tabela kullanabilir.

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, özel güvenlik kuruluşları, eğitim kuruluşları, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar ile gerçek kişiler, TMGDK olarak yetkilendirilmez.

Yetki belgesi alma veya yenilemenin genel şartları

MADDE 10- (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen tüzel kişiliğin;

a) Faal vergi mükellefi olması,

b) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olması,

c) En az 100.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması,

ç) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde belirtilen amaç ve konuları arasında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamında yer alan hizmetleri verebileceğine dair ibarenin bulunması,

d) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerinin yürütüldüğü Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresinin bulunması,

e) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre verilmiş, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinin bulunması,

f) 5 inci maddenin birinci veya üçüncü fıkrası kapsamında, merkezinde birisi tam süreli koordinatör TMGD olmak üzere en az üç TMGD’yi istihdam etmesi,

g) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan merkez adresinin, yetkilendirilmek istenilen bölge müdürlüğü sınırları dâhilinde geçerli bir adres olması,

ğ) Anonim şirket olması durumunda; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ile temsile yetkili yöneticilerin, diğer türlerinde ise temsile yetkili yöneticilerin; kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması,

h) 15 inci maddede belirtilen yetki belgesi veya yenileme ücretinin ödenmiş olması,

ı) EK-1’de yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmuş olması,

şarttır.

Yetki belgesi başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 11- (1) 10 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan ve yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiliğin temsile yetkili kişi/kişileri tarafından İdareye yapılacak başvurularda; yetkilendirilmek istenilen bölge müdürlüğü isminin belirtildiği başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunun,

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin,

c) Son altı ay içerisinde alınmış ticaret/sanayi odası faaliyet belgesinin,

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istihdam edilen TMGD’lere ait SGK bildirim belgelerinin,

d) Şirketi temsile yetkili olduklarını gösteren sicil tasdiknamesinin,

ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Elektronik ortamda erişim imkânı bulunan belgeler, İdare tarafından fiziki olarak istenmeyebilir.

(3) Elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde İdare, bu belgelerin asıllarını isteyebilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, e-Devlet sistemi alt yapısı tamamlanıncaya kadar İdareye yapılır.

Yetki belgesi düzenlenmesi ve süresi

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağladığı belirlenen ve başvurusu uygun bulunan tüzel kişilik için düzenlenecek yetki belgesi, 15 inci maddede belirtilen ücretin ödendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile sınırlı elektronik belge olarak düzenlenir ve e-Devlet sistemi üzerinden TMGDK yetkilisinin erişimine sunulur.

(2) Yetki belgesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan merkez adresi esas alınarak düzenlenir.

TMGDK şube yetki belgesi işlemleri

MADDE 13- (1) Şube yetki belgesi alma başvurusu yapacakların, geçerli bir TMGDK yetki belgesine sahip olması zorunludur.

(2) TMGDK, yetkilendirildiği merkez adresinin bulunduğu bölge müdürlüğü yetki sınırları dışında kalan işletmelere, TMGD hizmeti verebilmek için şube adresinin bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı dâhilinde şube yetki belgesi almak zorundadır.

(3) 5 inci maddenin birinci veya üçüncü fıkrası kapsamında, her şubede en az bir şube sorumlusu TMGD’nin tam süreli olarak istihdam edilmesi zorunludur.

(4) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan şube adresinin, yetkilendirilmek istenilen bölge müdürlüğü yetki sınırları dâhilinde geçerli bir adres olması zorunludur.

(5) İdareden, şube yetki belgesi alma talebinde bulunan TMGDK’nin, temsile yetkili kişi/kişilerin başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) EK-1’de yer alan başvuru formunu,

b) Şube adresinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni,

c) Şubeye ait son altı ay içerisinde alınmış ticaret/sanayi odası faaliyet belgesini,

ç) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında istihdam edilen TMGD’lere ait SGK bildirim belgelerini,

ibraz etmesi zorunludur.

(6) Bu maddede belirtilen şartları sağlayan ve talebi uygun görülen TMGDK’nin şube yetki belgesi, 15 inci maddede belirtilen şube yetki belgesi ücretinin ödendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile sınırlı elektronik belge olarak düzenlenir ve e-Devlet sistemi üzerinden TMGDK yetkilisinin erişimine sunulur.

(7) Şubenin yapacağı tüm iş ve işlemlerden, TMGDK doğrudan sorumludur.

(8) Şube yetki belgesi, şube adresinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan adres esas alınarak düzenlenir.

Yetki belgesi ve şube yetki belgesi yenileme işlemleri

MADDE 14- (1) Yetki belgesi veya şube yetki belgesi yenileme başvurularında;

a) Yetki belgesi yenilemelerinde, 11 inci maddede istenen belgeler ile İdareye başvurulması zorunludur.

b) Şube yetki belgesi yenilemelerinde, her bir şube için 13 üncü maddede istenen belgeler ile İdareye başvurulması zorunludur.

c) Yetki belgesi veya şube yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin doksan gün öncesinden itibaren İdareye yazılı olarak müracaat edilebilir. Yenileme işlemi, başvuruda bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yapılır. Başvuruda bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin, ilgili yetki belgesi bitiş tarihinden önce ve ödeme tarihinde geçerli olan yenileme bedeli üzerinden ödenmesi şarttır. Bu bentte belirlenen doksan günlük süre içerisinde yenilenen ilgili yetki belgesinin geçerlilik süresine, bir önceki belgenin geçerlilik tarihine kadar kalan süresi ilave edilir.

ç) Yetki belgesi veya şube yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde İdareye yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; ilgili yetki belgesi, başvuruda bulunulan belge/belgelere ait yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, otuz günlük süre içerisinde ve belirtilen ödeme tarihinde geçerli olan yenileme bedeli üzerinden ödenmesi zorunludur.

d) Yetki belgesinin üzerinde bulunan tüm uyarmalar kaldırılmadan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlar sağlanmadan yenileme işlemleri yapılamaz.

e) TMGDK, (ç) bendinde yer alan süre içerisinde işletmelere yeni TMGD ataması yapamaz.

f) (ç) bendinde belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen veya müracaat ettiği halde yenileme şartlarını yerine getirmeyen TMGDK, ilgili yetki belgesi yenileme hakkını kaybeder.

Yetki belgesi, şube yetki belgesi ve yenileme ücreti

MADDE 15- (1) Yetki belgesi ücreti 129.000 Türk Lirası’dır.

(2) Şube yetki belgesi ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %20’sidir.

(3) Yetki belgesi yenileme ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %15’idir.

(4) Şube yetki belgesi yenileme ücreti, güncel şube yetki belgesi ücretinin %15’idir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında oluşacak ücretler, TMGDK’nin başvuru formunda belirttiği yetkili kişinin cep telefonuna gönderilen kısa mesajda yer alan ödeme numarası ile ilgili bankaya ödenir. Ücretlerin, ilgili bankaya ödeme numarası ile ödenmemesi halinde işlemler gerçekleştirilmez.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında ödenmiş olan ücretler, Bakanlığın kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararlar hariç olmak üzere iade edilmez ve geri ödenmez.

(7) Bu maddede belirtilen ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Bölünme, Birleşme ve Tür Değişikliği ile Genel Yasaklar

Yükümlülükler

MADDE 16- (1) Faaliyeti boyunca 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini veya 13 üncü maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden TMGDK, kaybedilen şartı/şartları, kaybettiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yeniden sağlamak zorundadır. Bu süre sonunda ihlale konu olan şartı/şartları sağlamayan TMGDK’ye, kaybedilen şart/şartların her biri için 40 uyarma verilir ve verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren, ihlalin giderilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda ihlalin devam ettiğinin tespiti halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve ikinci on beş günlük süre verilir. Bu işlemler sonucunda ihlale konu olan şartı/şartları verilen süreler dâhilinde sağlamayan TMGDK’ye, 18 inci maddenin on birinci fıkrasına göre işlem tesis edilir.

(2) TMGDK, yetki belgesi ve şube yetki belgesi alma veya yenileme başvuruları sırasında sunduğu bilgi ve belgelerde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri (adres, nevi, unvan, yetkili, birleşme, bölünme, şube terkin, KEP, UETS ve benzeri), değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlüdür. Ancak, adres bilgilerinde yapılan numarataj çalışmaları ile unvan ve adres bilgilerinde yapılan düzeltme işlemleri bildirim süresi aranmaksızın gerçekleştirilir. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(3) TMGDK yetkili/yetkililerine ilişkin değişiklikler İdareye bildirilinceye kadar, değişiklik öncesi İdareye bildirilmiş olan TMGDK’nin yetkili/yetkililerinin taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.

(4) TMGDK, faaliyetleriyle ilgili Bakanlıkça yayımlanan her türlü düzenleyici işlemlere uymakla yükümlüdür. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(5) TMGDK, işletmenin ilgili faaliyet belgesine ataması yapılmış olan TMGD’nin yerine, işletmenin ilgili faaliyet belgesine ataması yapılmamış başka bir TMGD’ye hizmet verdiremez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(6) TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD’nin, ücretsiz izinde veya aynı ay içerisinde yirmi günün üzerinde raporlu olduğu durumlarda, bu TMGD’nin hizmet vermekte olduğu işletmelere ait ilgili faaliyet belgelerine, atama hakkı dolmamış ikinci bir TMGD atamasının yapılması zorunludur. Bu fıkraya uymadığı tespit edilen TMGDK’ye 40 uyarma verilir ve verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren, ihlalin giderilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda ihlalin devam ettiğinin tespiti halinde, uyarmaya konu olan TMGD’nin hizmet vermiş olduğu ilgili faaliyet belgelerine yapılmış olan atamaları Bakanlık tarafından resen iptal edilir.

(7) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde TMGD hizmeti veren ancak pay değişikliği sonucunda ortaklığı kalmayan veya anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği sona eren TMGD’nin, TMGD hizmetini sürdürebilmesi için söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde durumunu 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen şarta uygun hale getirmesi ve İdareye bildirmesi zorunludur. Bu fıkraya uyulmaması halinde ilgili TMGD’nin faaliyet belgelerine yapılmış olan atama/atamaları, Bakanlık tarafından resen iptal edilir ve TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(8) TMGDK, ilgili mevzuatında ve bu Yönetmelikte tanımlanan sorumlukları dâhilinde; başta eğitim ve ziyaret kayıtları, rapor, sözleşme, tutanak ve benzeri olmak üzere tüm bilgi ve belgeleri fiziki ve/veya dijital ortamda beş yıl süre ile muhafaza etmek ve bu kayıtları, istenmesi halinde İdareye ve/veya yetkili denetim personeline ibraz etmek zorundadır. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

Bölünme, birleşme, tür değişikliği ve TMGDK ile ilgili genel yasaklar

MADDE 17- (1) Yetki belgesi ve şube yetki belgesi, belgenin düzenlendiği tüzel kişilik dışındakiler tarafından kullanılamaz, satılamaz ve devredilemez. Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri devir olarak kabul edilmez ve bu durumlarda aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Yetki belgesi olan bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi, yeni ortaya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvafakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, şube yetki belgesinin olması halinde, her bir şube yetki belgesi için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. Yetki belgesinin veya şube yetki belgesinin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur. Bakanlık bu bent hükümlerine ilişkin düzenleme yapabilir.

b) Yetki belgesi olan veya yetki belgesi olmayan bir tüzel kişiliğin, 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi ve ayrıca varsa şube yetki belgesi/belgeleri yeniden düzenlenir. Yetki belgesinin veya şube yetki belgesinin/belgelerinin, yeni oluşan tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler ile başvurulması zorunludur. Bakanlık bu bent hükümlerine ilişkin düzenleme yapabilir.

c) Yetki belgesi olan bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi halinde; yetki belgesi ve varsa şube yetki belgesi/belgeleri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

ç) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanması neticesinde, bir tüzel kişilik adına aynı türden birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde, söz konusu tüzel kişiliğe seçmiş olduğu yetki belgesi düzenlenir.

d) Bu fıkraya göre yapılan/yapılacak işlemlere ilişkin olarak ilgili yetki belgesi/şube yetki belgesi/belgeleri düzenlenebilmesi için tüm uyarmaların kaldırılmış olması, bu Yönetmelikle belirlenmiş tüm şartların sağlanmış olması ve TMGDK faaliyetinin, bu Yönetmeliğe göre durdurulmamış veya iptal edilmemiş olması şarttır.

e) Bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetki belgeleri veya şube yetki belgeleri için ücret alınmaz.

(2) TMGDK’nin merkez veya şube olarak yetkilendirildiği adreste, farklı bir gerçek veya tüzel kişilik ticari faaliyet yürütemez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(3) TMGDK, merkez ve şube olarak yetkilendirildiği ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı dışında kalan işletmelere TMGD hizmeti veremez. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(4) TMGDK, merkez veya şube olarak yetkilendirildiği ilgili bölge müdürlüğü yetki sınırı dışında kalan illere adres değişikliği yapmak suretiyle merkez veya şubelerini taşıyamaz.

(5) TMGDK, yetkilendirilmesi sonrasında İdareye sunmuş olduğu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan amaç ve konuları kapsamına iş sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı hizmeti ve çevre danışmanlığı hizmeti ile özel güvenlik ve eğitim kuruluşu konularını ekletemez. Bu fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen TMGDK’ye 100 uyarma verilir.

(6) TMGDK Bakanlık logosunu; hiçbir yazılı, basılı, görsel belge, ortam, kıyafet veya araçta kullanamaz. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(7) TMGDK; tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda ve herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanı veya bu unvanların kısaltılmış hali ya da varsa tescilli marka isimleri haricinde başka bir unvan ve isim kullanamaz. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(8) TMGDK, diğer TMGDK’ler ile ortaklık veya konsorsiyum kuramaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesi İptali, Şube Yetki Belgesi İptali,

Geçici Faaliyet Durdurma, Diğer İşlemler

Yetki belgesi ve şube yetki belgesinin iptali ile geçici faaliyet durdurma işlemi

MADDE 18- (1) Herhangi bir nedenle yetki belgesinin iptalini isteyen ve işletmelere TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin yetki belgesi, İdarece iptal edilir.

(2) Herhangi bir nedenle şube yetki belgesinin iptalini isteyen ve işletmelere şube kapsamında TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin şube yetki belgesi, İdarece iptal edilir.

(3) Merkez veya şubesi için yetki belgesi almak üzere İdareye ibraz ettiği belgelerin herhangi birinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen TMGDK’nin yetki belgesi veya şube yetki belgesi, İdarece iptal edilir ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(4) 17 nci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde verilen uyarmayla ilgili ihlale ilişkin uyumsuzluğu, uyarmanın bildirildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde düzeltmeyen TMGDK’nin yetki belgesi iptal edilir.

(5) 17 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden TMGDK’lerin yetki belgeleri, İdarece iptal edilir.

(6) Bu madde hükümleri çerçevesinde yetki belgesi iptal edilen TMGDK’nin, şube yetki belgeleri de iptal edilir.

(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen iptal işlemi, iptal işleminin yapıldığı tarihte; diğer iptal işlemleri ise TMGDK’ye bildirim yapıldığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

(8) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yetki belgesi iptal edilen tüzel kişiler, aynı unvan altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yetki belgesi alamazlar.

(9) Belirli veya belirsiz süreyle faaliyetlerini durduran ve işletmelere TMGD hizmeti vermeyen TMGDK’nin talebi halinde, yetki belgesinin veya şube yetki belgesinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri talepte bulunduğu belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(10) Yetki belgesi geçerlilik süresi içerisinde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan gerçek kişilerin aynı bentte yer alan suçlardan hüküm giymesi durumunda; bu kişiler hakkında, yapılacak bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde, gerekli işlemleri yapmayan TMGDK’nin, yetki belgesinin Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(11) 16 ncı maddenin birinci fıkrası çerçevesinde uyarma verilen ve uyarmaya konu olan ihlallere ilişkin uyumsuzluğu düzeltmeyen TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur. Ancak bahse konu uyarmaların, 13 üncü maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrası çerçevesinde verilmesi ve uyarmaya konu olan bu ihlallere ilişkin uyumsuzluğun düzeltilmediği durumda, TMGDK’nin sadece ilgili şube yetki belgesinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti şube yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(12) 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde uyarma verilen TMGDK, uyarmanın bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde uyarmaya konu olan ihlale ilişkin uyumsuzluğu gidermediği durumda, ilgili yetki belgesinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti, ilgili yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(13) Kaldırılmamış olan uyarmalarının toplam sayısı 400 adede ulaşan ve son verilen uyarmanın bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde uyarmaların tamamını kaldırmayan TMGDK’nin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti yetki belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geçici olarak durdurulur.

(14) TMGDK’nin, yetki belgesine geçici faaliyet durdurma işlemi uygulanması durumunda şube yetki belgelerinin de faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

(15) Dokuzuncu ve onuncu fıkralarda belirtilen geçici faaliyet durdurma işlemi işlemin yapıldığı tarihte; on birinci, on ikinci ve on üçüncü fıkralarda belirtilen geçici faaliyet durdurma işlemi ise TMGDK’ye bildirim yapıldığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

(16) Bu madde hükümlerine göre geçici faaliyet durdurma işlemi uygulanan TMGDK’nin, yapılan ihlal/ihlallere ilişkin uyumsuzlukları düzeltmesi ve yetki belgesinde bulunan uyarmaların tamamını kaldırmasına müteakip İdareye başvurması halinde geçici faaliyet durdurma işlemi kaldırılır.

(17) Yetki belgesi veya şube yetki belgesi iptal edilen ya da bu Yönetmelik kapsamında faaliyeti geçici olarak durdurulan TMGDK’nin, hizmet vermekte olduğu işletmelerin ilgili faaliyet belgelerine yapılmış olan TMGD atamaları Bakanlık tarafından resen iptal edilir.

(18) Yetki belgesi iptal edilen veya geçersiz duruma gelen TMGDK’nın yeni yetki belgesi verilmesi talebi, iptal edilen veya geçersiz duruma gelen yetki belgesi üzerindeki tüm uyarmalar kaldırıldıktan sonra İdarece değerlendirilir.

Yetki belgesi ve şube yetki belgesi ile ilgili diğer işlemler

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlıkça U-Net Otomasyon Sisteminde tanımlanmış tüm iş ve işlemler (belge düzenleme, belgelerin iptali, vb.) elektronik ortamda yapılır.

(2) TMGD hizmeti alanlar ve verenler ile ilgili sosyal hayatı etkileyebilen büyüklükte salgın, olağanüstü hâl, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarda; Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında öngörülen geçici durdurma ve iptal ile yetki belgesi ya da şube yetki belgesi almanın özel/genel şartlarına veya bu Yönetmelikte belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, artırılmasına veya durdurulmasına ve TMGD çalışma usul ve esaslarına ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim Yetkisinin Kullanımı, Uyarma,

Tutanakların Düzenlenmesi, Bildirim, Bilgi Paylaşımı

Denetim yetkisi ve kullanımı

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, Bakanlığın denetimine tabi olup; denetimler, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilmiş Bakanlık personeli tarafından yapılır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin denetimleri yerinde veya elektronik denetim yoluyla yapabilir.

(3) Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve yerinde yapılan denetimler sırasında tespit ettikleri ihlaller için denetim tutanağı düzenlemekle yükümlüdürler.

(4) TMGDK, İdare veya bölge müdürlüğünce işletmelere yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında talep edilmesi halinde ilgili işletmeye hizmet veren TMGD’nin işletmede hazır bulunmasını ve denetim sırasında veya daha sonra istenen bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır. Bu fıkraya uymayan TMGDK’ye 40 uyarma verilir.

(5) Bakanlık, denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla denetimlerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin ayrıca düzenleme yapabilir.

Uyarma ve ihlal tespit tutanağının düzenlenmesi

MADDE 21- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında uyarma gerektiren ihlaller için ihlal tespit tutanağı düzenlenir.

(2) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit tutanağı düzenlenir.

(3) Bu maddeye göre düzenlenecek ihlal tespit tutanakları, elektronik olarak da düzenlenebilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği Bakanlıkça elektronik denetim yoluyla tespit edilen TMGDK’ye uyarma gerektiren ihlaller için ihlal tespit tutanağı gıyaben düzenlenir.

(5) TMGDK yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğe göre verilen uyarmaların kaldırılabilmesi için uyarma başına 117 Türk Lirası’nın, Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Bu fıkrada belirtilen ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(6) Yenileme işlemi tamamlanmış yetki belgesi için yenileme işleminden önce gerçekleşmiş olan, ancak uyarma verilmemiş ihlallere ilişkin uyarma verilmez.

Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası

MADDE 22- (1) İhlal tespit tutanağı düzenleyenler tutanaklarla ilgili aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgilerin bulunduğu kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tarih, saat ve dakikayı belirtmek.

d) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “İmza Etmedi” kaydı koymak.

e) Tutanaklara zorunlu hallerde sorumlular için “gıyabında” yazarak kayıt koymak.

Bildirim

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ihlal tespit tutanakları ile geçici faaliyet durdurma ve iptallere ilişkin bildirimler, 7201 sayılı Kanuna ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

(2) İdarece, TMGDK ile yapılan yazışmalarda, İdareye en son beyan edilen iletişim bilgilerine yapılan bildirimler geçerlidir.

(3) Bakanlık, bildirimlerin tebliğine ilişkin düzenleme yapabilir, ilgili kurumlarla protokol imzalayabilir ve imzalanan protokole göre işlem tesis edebilir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler yapılabilir.

Bilgi paylaşımı

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin veriler ile, bu faaliyetlerde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre elektronik ortamda tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili mevzuatında belirlenen ilgili kamu idarelerinin denetimine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile ihlal tespit tutanaklarıyla ilgili yürütülecek iş ve işlemler hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bakanlık ilgili mevzuatı hükümlerine göre yetkilendirilen TMGDK’ler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen yetki belgesi alma ve şubesinin olması durumunda ise her şube için 13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şube yetki belgesi almaya ilişkin şartları otuz gün içerisinde sağlamak zorundadır. Şartları bu maddede belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen TMGDK’lere, şartları sağlamadıkları süre boyunca e-Devlet sistemi üzerinden yapacakları yeni TMGD atamalarına izin verilmez ve bu TMGDK’ler hakkında 16 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır.

(2) 31/12/2017 tarihi ve öncesinde Bakanlık tarafından yetki belgesi düzenlenen TMGDK’ların yetki belgeleri 31/12/2022 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık ilgili mevzuatı hükümlerine göre yetkilendirilmiş şube/şubeleri bulunan TMGDK’nin, şube/şubelerine düzenlenecek şube yetki belgesi/belgelerinin geçerlilik tarihi olarak mevcut yetki belgesinin bitiş tarihi esas alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık ilgili mevzuatı hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan şube/şubelerini, yetki belgesi geçerlilik tarihi sonunda yeniden yetkilendirilmek isteyen TMGDK, her bir şube için yenileme tarihindeki güncel şube yetki belgesi ücretini tam olarak ödemek zorundadır.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra merkez veya şube için ilk defa yapılacak yetki belgesi başvuruları 1/9/2022 tarihinden sonra kabul edilir.

Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı meslek kodu (2263.06) ile bildirim zorunluluğu, işletme bünyesinde istihdam edilmekte olan ve Bakanlık U-Net Otomasyon Sisteminde ilgili faaliyet belge/belgelerine ataması yapılmış TMGD’ler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının alt bentleri, 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının alt bentlerinde yer alan kısmi istihdama ilişkin hükümleri ve 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası 1/9/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1/9/2022 tarihine kadar TMGD’lerin istihdam şekli tam süreli ve her bir faaliyet belgesi için verilen TMGD hizmet süresi 18 saat olarak kabul edilir. Bu madde hükmü kapsamında düzenlenen istihdam şekli ve hizmet sürelerinin, 1/9/2022 tarihinden sonra değiştirilmesine ilişkin bildirimde bulunulması ilgili tarafların sorumluluğundadır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram