Telefon
Menü

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar küresel çapta kalkınmanın sürdürülebilir olmasını amaçlayan ve ulaşılması hedeflenen 17 hedeften oluşur. Bu hedefler, dünyadaki eşitsizlikleri azaltmayı, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeyi ve herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamayı amaçlıyor. Her bir hedef, daha iyi bir dünya için atılacak adımları belirliyor ve geniş bir yelpazedeki sorunları ele alıyor. Peki konuyu daha iyi anlamak adına, iki kelimenin anlamına bakalım.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımına göre Kalkınma Nedir? sorusunun cevabı ," insan onuruna yakışır bir biçimde hayat sürme kabiliyetine kalkınma denir." Sürdürülebilir Kalkınma kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını elinden almadan insan onuruna yakışık biçimde yaşamak olarak tanımlanmıştır.Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Amaçları, işletmelerin sürdürülebilrilik raporlamalarına referans olan kaynak haline gelmiştir. Ancak dünyamızda yaşanana savaşlar, açlıklar, çocuk ölümleri, kadın cinayetleri devam ederken, birleşmiş mlletlerin bu durumlara bazı anlarda sessiz kalması bu amaçların samamiyetine yitirmesine zaman zaman sebep olmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) aşağıdaki gibidir; 

SKA 1: Yoksulluğu Sonlandırma

Genel Bakış

-Amacı: 2030 yılına kadar her türlü yoksulluğu sonlandırmak.
-Önemi: Yoksulluk, sadece maddi eksikliklerle sınırlı değil, aynı zamanda eğitim, sağlık, sosyal katılım ve temel hizmetlere erişim gibi birçok alanda dezavantajlar yaratıyor. Bu hedef, insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel bir soruna odaklanıyor.

Hedefler ve Stratejiler

 • Aşırı Yoksulluğu Azaltma: Dünya genelinde günde 1.25 doların altında yaşayan insanların sayısını sıfıra indirmek.
 • Kırılgan Durumlar ve Şiddet: Şiddet, çatışma ve doğal afetler gibi kırılgan durumlarda yaşayan insanlara özel destek sağlamak.
 • Sosyal Koruma Sistemleri: Yoksullukla mücadelede sosyal koruma sistemlerini güçlendirmek ve genişletmek.
 • Eşitlik ve Kapsayıcılık: Gelir eşitsizliğini azaltmak ve herkes için ekonomik kaynaklara erişimi sağlamak.
 

Ölçüm ve Takip

 • İstatistiksel Veriler: Yoksulluk oranlarını düzenli olarak izlemek ve raporlamak.
 • Yerel ve Küresel İş Birlikleri: Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iş birliklerini teşvik etmek.
 • Ekonomik Büyüme ve İstihdam: Yoksulluğun azaltılmasında ekonomik büyüme ve kaliteli iş olanaklarının yaratılması kritik önem taşır.
 • Eğitim ve Sağlık Hizmetleri: Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, yoksulluğun azaltılmasında temel bir rol oynar.
 • Sürdürülebilir Toplumlar: Yoksulluğu azaltmak, aynı zamanda daha adil ve sürdürülebilir toplumların inşasına katkıda bulunur.

Küresel İş Birliği

 • Uluslararası Destek: Bu hedefe ulaşmak için uluslararası toplumun desteği ve iş birliği gereklidir.
 • Finansman ve Kaynak Ayrımı: Yeterli finansal kaynakların ve teknolojik desteklerin sağlanması önemlidir.
Yoksulluğu sonlandırma hedefi, sadece ekonomik bir sorunu çözmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal adalet, eğitim, sağlık ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan çok yönlü bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu hedefe ulaşmak, diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada da temel bir adım oluşturur.
 
 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar
 

SKA 2: Sıfır Açlık

Genel Bakış
-Amacı: 2030 yılına kadar açlığı sonlandırmak, gıda güvencesini ve beslenme durumunu iyileştirmek, ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek.
-Önemi: Açlık ve yetersiz beslenme, dünya genelinde milyonlarca insanın sağlık ve refahını etkileyen büyük bir sorundur. Bu hedef, herkesin yeterli ve besleyici gıdaya erişimini sağlamayı hedefleyerek insan sağlığı ve refahının temelini oluşturuyor.
 
Hedefler ve Stratejiler
-Açlığın Sonlandırılması: Dünya genelinde açlığı ve yetersiz beslenmeyi sona erdirmek.
-Beslenme Durumunun İyileştirilmesi: Tüm yaş grupları için yeterli ve dengeli beslenme durumunu sağlamak.
-Sürdürülebilir Tarım Pratikleri: Tarımsal üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak.
-Gıda Güvencesi: Gıda güvencesizliğini azaltmak ve herkesin yıl boyunca güvenli, besleyici gıdalara erişimini sağlamak.
 
Ölçüm ve Takip
-Gıda Güvencesi İstatistikleri: Gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenme oranlarını izlemek.
-Tarımsal Üretim ve Verimlilik: Tarımsal üretim ve verimlilik seviyelerinin izlenmesi.
 
Zorluklar ve Fırsatlar
- İklim Değişikliği ve Doğal Kaynaklar: İklim değişikliğinin etkileri ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı bu hedefin önemli bileşenleridir.
-Teknoloji ve İnovasyon: Tarımda teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir yöntemler, açlıkla mücadelede kritik öneme sahiptir.
-Politika ve Yatırım: Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım politikaları ile yatırımlar, bu hedefin gerçekleştirilmesi için temel taşlardır.
 
Küresel İş Birliği
-Uluslararası İş Birliği ve Destek: Açlıkla mücadelede uluslararası iş birliği ve destek, küresel çapta eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunur.
-Toplumsal Farkındalık ve Katılım: Bu hedefe ulaşmak için toplumun tüm kesimlerinin katılımı ve farkındalığı gereklidir.
 
Sıfır Açlık hedefi, insanların temel ihtiyaçlarından biri olan beslenmeyi güvence altına almayı ve bu süreçte sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu hedef, insan sağlığı, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma arasında doğrudan bir bağlantı kuruyor ve diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yakından ilişkili.
 

SKA 3: İyi Sağlık ve Refah

Genel Bakış
-Amacı: 2030 yılına kadar her yaşta herkes için iyi sağlık ve refahı sağlamak.
-Önemi: Sağlık, insanların yaşam kalitesi ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için temel bir unsurdur. Bu hedef, geniş bir sağlık ve refah spektrumunu kapsayarak, hastalıkların önlenmesinden sağlık hizmetlerine erişime kadar çeşitli alanları ele alır.
 
Hedefler ve Stratejiler
-Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi: Bulaşıcı olmayan hastalıkların yanı sıra bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü.
-Sağlık Hizmetlerine Erişim: Kaliteli temel sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişimin sağlanması.
-Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi: Sağlık sistemlerini güçlendirerek tüm insanlar için daha iyi sağlık hizmetleri sunmak.
-Sağlık Finansmanı ve Sigorta: Sağlık hizmetlerine erişimde mali engellerin azaltılması ve sağlık sigortasının yaygınlaştırılması.
 
Ölçüm ve Takip
-Sağlık Göstergeleri: Çeşitli sağlık göstergeleri aracılığıyla sağlık durumunun izlenmesi.
-Sağlık Hizmetleri Erişimi: Sağlık hizmetlerine erişim oranlarının ve kalitesinin sürekli izlenmesi.
 
Zorluklar ve Fırsatlar
-Küresel Sağlık Tehditleri: Pandemiler gibi küresel sağlık tehditleriyle mücadele etmek.
-Teknolojik İlerlemeler: Sağlık teknolojilerindeki ilerlemelerin sağlık hizmetlerine entegrasyonu.
-Eğitim ve Farkındalık: Sağlık konusunda toplumsal farkındalığın ve eğitimin artırılması.
 
Küresel İş Birliği
-Uluslararası İş Birliği: Sağlık hizmetlerinde uluslararası iş birliği ve kaynak paylaşımı.
-Sivil Toplum ve Özel Sektör: Sivil tolum kuruluşları ve özel sektör ile iş birlikleri.
 
İyi Sağlık ve Refah hedefi, insanların yaşam boyu sağlıklı kalmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda daha geniş toplumsal ve ekonomik gelişmeler için bir temel oluşturur. Bu hedef, sağlık hizmetlerine erişim, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi gibi konularda kapsamlı bir yaklaşım sunar ve diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yakından ilişkilidir. Sağlıklı bireyler, daha güçlü ve dayanıklı topluluklar oluşturmanın anahtarıdır.
 

SKA 4: Kaliteli Eğitim

Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar her yaş ve cinsiyetten insan için kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitim sağlamak ve ömür boyu öğrenme fırsatlarını artırmak.
 
Önemi: Eğitim, bireysel ve toplumsal gelişimin temelidir. Kaliteli eğitim, yoksulluğun azaltılmasına, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve daha geniş bir sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunur.
 
Hedefler ve Stratejiler:
-Erken Çocukluk Eğitimi: Her çocuğun erken çocukluk döneminde kaliteli eğitim ve bakım hizmetlerine erişimini sağlamak.
-Eğitime Erişim: Herkes için ücretsiz, eşit ve kaliteli ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi sağlamak.
-Ömür Boyu Öğrenme: Yetişkinler için ömür boyu öğrenme ve mesleki eğitim fırsatlarını artırmak.
-Eğitim Kalitesi: Öğretmenlerin kalitesini ve sayısını artırarak eğitim standartlarını yükseltmek.
 
Ölçüm ve Takip:
-Eğitim Başarı Oranları: Okula devam oranları, mezuniyet oranları gibi eğitim başarı göstergelerini izlemek.
-Eğitimde Eşitlik: Cinsiyet, sosyoekonomik durum ve coğrafi konum gibi faktörlere dayalı eğitimde eşitlik göstergelerini takip etmek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
- Küresel Eşitsizlikler: Eğitime erişimdeki küresel ve yerel eşitsizliklerle mücadele etmek.
-Teknoloji ve İnovasyon: Eğitimde teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları entegre etmek.
 

Küresel İş Birliği:

-Uluslararası Ortaklıklar: Eğitimde uluslararası iş birliklerini ve kaynak paylaşımını teşvik etmek.
-Sivil Toplum ve Özel Sektör: Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile eğitimde iş birlikleri geliştirmek.
 
SKA 4, eğitimin temel bir insan hakkı olmasının ötesinde, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplumun temel taşıdır. Kaliteli eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak görülür ve diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yakından ilişkilidir.
 

SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesini sağlamak.
 
Önemi: Toplumsal cinsiyet eşitliği, temel insan haklarından biridir ve toplumsal, ekonomik ve politik gelişme için kritik bir öneme sahiptir. Bu hedef, kadınların ve kız çocuklarının toplumda eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını sağlayarak daha adil ve kapsayıcı bir dünya yaratmayı amaçlar.
 
Hedefler ve Stratejiler:
-Ayrımcılığın Sonlandırılması: Cinsiyete dayalı ayrımcılığın her türlüsünü sona erdirmek.
-Şiddetin Önlenmesi: Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesi.
-Katılım ve Liderlik: Kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatta tam ve etkin katılımını ve eşit fırsatlarını sağlamak.
-Eğitim ve Sağlık Hakları: Kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve sağlık hizmetlerine tam erişimini sağlamak.
 
Ölçüm ve Takip:
 
-Cinsiyet Eşitliği Göstergeleri: Cinsiyet eşitliği göstergelerinin izlenmesi ve raporlanması.
-Politika ve Yasalar: Cinsiyet eşitliğini destekleyen politika ve yasaların uygulanması.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
-Kültürel ve Sosyal Normlar: Cinsiyet eşitliğine engel olan kültürel ve sosyal normlarla mücadele etmek.

- Ekonomik Güçlenme: Kadınların ekonomik güçlenmesi ve iş gücüne katılımının artırılması.

 
Küresel İş Birliği:
-Uluslararası Dayanışma: Cinsiyet eşitliğini desteklemek için uluslararası iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi.
-Sivil Toplum ve Özel Sektör: Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iş birlikleri geliştirmek.
 
SKA 5, toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece kadınlar ve kız çocukları için değil, daha geniş toplumsal ve ekonomik kalkınma için de temel bir hedef olarak görür. Bu hedef, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması ve kadınların toplumda tam ve etkin bir şekilde yer almaları için kapsamlı bir yaklaşım sunar.
 

SKA 6: Temiz Su ve Sanitasyon

 
Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar her yaş ve cinsiyetten insan için güvenli ve sürdürülebilir su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlamak.
 
Önemi: Temiz su ve sanitasyon, insan sağlığı, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma için hayati öneme sahiptir. Bu hedef, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı, herkes için temiz suya ve temel sanitasyon hizmetlerine erişimin sağlanmasını kapsar.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
·        Temiz Su Erişimi: Herkes için güvenli ve uygun maliyetli içme suyu erişimini sağlamak.
 
·        Sanitasyon ve Hijyen: Herkes için yeterli ve eşit sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimi sağlamak.
 
·        Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği: Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve kullanımını sağlamak.
 
·        Su Kalitesi: Su kirliliğini azaltmak, atık suyun güvenli bir şekilde arıtılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Su ve Sanitasyon Göstergeleri: Temiz su ve sanitasyon hizmetlerine erişim oranlarını izlemek.
 
·        Su Yönetimi Politikaları: Etkili su yönetimi politikalarının uygulanmasını izlemek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Küresel Su Krizi: Kıtlık, kirlilik ve iklim değişikliği gibi küresel su kriziyle mücadele etmek.
 
·        Altyapı Yatırımları: Su ve sanitasyon altyapılarına yeterli yatırım yapmak.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Uluslararası Ortaklıklar: Temiz su ve sanitasyon hedeflerine ulaşmak için uluslararası iş birliklerini geliştirmek.
 
·        Bilgi ve Teknoloji Paylaşımı: Su ve sanitasyon alanında bilgi ve teknoloji paylaşımını teşvik etmek.
 
SKA 6, temiz suya ve temel sanitasyon hizmetlerine erişimin, insanların sağlık ve refahı için temel bir hak olduğunu ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurgular. Bu hedef, su kaynaklarının korunması ve herkes için adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi üzerine yoğunlaşır.
 

SKA 7: Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji

 
Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar her yaş ve cinsiyetten insan için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji hizmetlerine erişimi sağlamak.
 
Önemi: Enerji, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve çevresel sürdürülebilirlik için temel bir unsurdur. Bu hedef, enerji erişiminin genişletilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini kapsar.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
·        Enerji Erişimi: Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine erişimi sağlamak.
 
·        Yenilenebilir Enerji: Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak.
 
·        Enerji Verimliliği: Global enerji verimliliğini iyileştirmek.
 
·        Teknoloji ve Altyapı: Enerji alanında ileri teknoloji ve altyapı yatırımlarını teşvik etmek.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Enerji Erişim Göstergeleri: Enerji erişim oranlarını ve yenilenebilir enerji kullanımını izlemek.
 
·        Enerji Verimliliği İstatistikleri: Enerji verimliliği gelişmelerini izlemek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Enerji Fakirliği: Dünyanın bazı bölgelerinde halen devam eden enerji fakirliğiyle mücadele etmek.
 
·        Sürdürülebilir Enerji Yatırımları: Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve bu alandaki inovasyonları desteklemek.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Uluslararası Ortaklıklar: Enerji hedeflerine ulaşmak için uluslararası iş birliklerini ve finansmanı teşvik etmek.
 
·        Bilgi ve Teknoloji Paylaşımı: Enerji teknolojileri ve en iyi uygulamaları paylaşımını teşvik etmek.
 
SKA 7, uygun fiyatlı ve temiz enerjiye erişimin, sürdürülebilir kalkınmanın ve iklim değişikliğiyle mücadelenin önemli bir bileşeni olduğunu vurgular. Bu hedef, enerji erişiminin genişletilmesi ve enerji sistemlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi üzerine yoğunlaşır.
 

SKA 8: İyi İşler ve Ekonomik Büyüme

 
Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve herkes için tam ve üretken istihdam ile iyi iş olanakları sağlamak.
 
Önemi: İstihdam, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın temel taşıdır. SKA 8, ekonomik faaliyetlerin çevresel sınırlar içinde kalması, işgücü piyasalarının herkese adil şartlarda açık olması ve iyi iş koşullarının sağlanması gibi konuları kapsar.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
·        Ekonomik Büyüme: Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme oranlarını artırmak.
 
·        İstihdam Olanakları: Herkes için tam ve üretken istihdam olanakları yaratmak.
 
·        İyi İş Koşulları: İşgücü piyasasında iyi çalışma koşulları ve iş güvenliği sağlamak.
 
·        Girişimcilik ve İnovasyon: Girişimciliği ve yenilikçi iş modellerini teşvik etmek.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        İstihdam ve Büyüme Göstergeleri: İstihdam oranları ve ekonomik büyüme göstergelerini izlemek.
 
·        İş Güvenliği ve Koşulları: İş güvenliği standartları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini takip etmek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Ekonomik Dönüşüm: Dijitalleşme ve yeşil ekonomiye geçiş gibi ekonomik dönüşüm süreçleriyle başa çıkmak.
 
·        İşgücü Piyasasının Kapsayıcılığı: İşgücü piyasasının herkese eşit fırsatlar sunmasını sağlamak.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Uluslararası Ticaret ve Yatırım: Uluslararası ticaretin ve yatırımların adil ve sürdürülebilir olmasını teşvik etmek.
 
·        Politika ve Düzenlemeler: İyi iş koşullarını destekleyen politika ve düzenlemelerin geliştirilmesi.
 
SKA 8, ekonomik büyümenin yalnızca niceliksel değil, aynı zamanda niteliksel olarak da sürdürülebilir ve kapsayıcı olması gerektiğini vurgular. Bu hedef, herkes için iyi iş olanakları yaratılmasının yanı sıra, ekonomik faaliyetlerin çevresel sınırlar içinde kalmasını ve toplumsal refahın artırılmasını amaçlar.
 

SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

 
Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar herkes için dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapıları geliştirmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği artırmak.
 
Önemi: SKA 9, ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik için altyapı, sanayi ve yenilikçiliğin temel olduğunu vurgular. Bu hedef, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan temel hizmetlerin ve üretimin sağlanmasını hedefler.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
·        Altyapı Geliştirme: Herkes için kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıları geliştirmek.
 
·        Sürdürülebilir Sanayileşme: Tüm ülkelerde sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi teşvik etmek.
 
·        Yenilik ve Araştırma: Bilimsel araştırmaları ve yenilikçi teknolojileri desteklemek.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Altyapı ve Sanayi Performansı: Altyapı ve sanayi gelişiminin göstergelerini izlemek.
 
·        Yenilikçilik İndeksleri: Yenilikçilik kapasitesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini takip etmek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Yatırım ve Finansman: Altyapı ve sanayi projelerine yeterli yatırım ve finansman sağlamak.
 
·        Teknolojik Uyum ve İnovasyon: Hızla değişen teknolojik ortama uyum sağlamak ve yenilikçiliği teşvik etmek.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Uluslararası Ortaklıklar: Sürdürülebilir altyapı ve sanayileşme için uluslararası iş birliklerini geliştirmek.
 
·        Bilgi ve Teknoloji Paylaşımı: Altyapı ve sanayi alanında bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek.
 
SKA 9, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik için altyapı, sanayi ve yenilikçiliğin önemini vurgular. Bu hedef, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan altyapı ve üretim kapasitesinin geliştirilmesini ve yenilikçiliğin artırılmasını hedefler.
 

SKA 10: Eşitsizlikleri Azaltma

 
Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar gelir eşitsizliklerini azaltmak, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dirençli ekonomik büyümeyi teşvik etmek.
 
Önemi: SKA 10, ekonomik adaleti ve sosyal kapsayıcılığı vurgular. Gelir eşitsizliklerinin azaltılması, toplumsal dengenin sağlanması ve kalkınmanın daha adil bir şekilde paylaşılmasını hedefler.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. Gelir Eşitsizliğini Azaltma: Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak için politika ve programlar geliştirmek.
 
2. Sosyal Koruma: Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal koruma önlemlerini güçlendirmek.
 
3. Eşitsizliklere Duyarlı Politikalar: Kamu politikalarını ve uygulamalarını eşitsizlikleri azaltacak şekilde tasarlamak.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Gelir Eşitsizliği Göstergeleri: Gelir dağılımındaki değişiklikleri izlemek ve değerlendirmek için göstergeler kullanmak.
 
·        Dezavantajlı Grupların Katılımı: Dezavantajlı grupların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımını ölçmek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Politik ve Toplumsal Direnç: Gelir eşitsizliğini azaltma politikalarına karşı dirençle başa çıkmak önemlidir.
 
·        Eğitim ve İş Fırsatları: Dezavantajlı gruplara daha fazla eğitim ve iş fırsatı sunarak eşitsizlikleri azaltmak mümkündür.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Uluslararası Yardımlar: Gelişmekte olan ülkelerin eşitsizlikleri azaltmalarına yardımcı olmak için uluslararası yardım ve iş birliği.
 
·        Bilgi Paylaşımı: En iyi uygulamaların ve verilerin paylaşımı, eşitsizlikleri azaltma çabalarını destekler.
 
SKA 10, ekonomik büyümenin sürdürülebilir ve adil olması gerektiğini vurgular. Gelir eşitsizliğini azaltarak, toplumsal refahın artırılmasını ve daha adil bir dünya için çaba gösterilmesini amaçlar.
 

SKA 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar

 

Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar sürdürülebilir, kapsayıcı, güvenli ve dirençli şehirler ve yerleşimleri teşvik etmek.
 
Önemi: SKA 11, şehirlerin ve yerleşimlerin sürdürülebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin artırılmasını vurgular. Küresel nüfusun büyük bir kısmının şehirlerde yaşadığı düşünüldüğünde, bu amaç, şehirlerin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik önemli bir odak noktasıdır.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. Sürdürülebilir Ulaşım: Çevre dostu ulaşım sistemlerini geliştirmek, trafik sıkışıklığını azaltmak ve erişilebilir ulaşımı teşvik etmek.
 
2. Yeşil Alanlar ve Kentsel Planlama: Yeşil alanları korumak, şehir planlamasını sürdürülebilir hale getirmek ve kentsel gelişimi dengeli bir şekilde yönlendirmek.
 
3. Çevre ve Afet Direnci: Kentsel alanlarda çevre koruma önlemlerini artırmak, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Şehir Sürdürülebilirlik Göstergeleri: Şehirlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için göstergeler kullanmak.
 
·        Halk Katılımı: Şehir sakinlerinin karar alma süreçlerine daha fazla katılımını teşvik etmek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Hızlı Kentsel Büyüme: Hızla büyüyen şehirlerde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak zor olabilir.
 
·        Altyapı ve Kaynaklar: Yeterli altyapı ve kaynakların sağlanması, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasında önemlidir.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Kentler Arası İş Birliği: Şehirler arası deneyim ve bilgi paylaşımını teşvik etmek, sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
 
·        Teknoloji Transferi: Sürdürülebilir şehir teknolojilerinin gelişmekte olan bölgelere aktarılması için uluslararası iş birliği.
 
SKA 11, sürdürülebilir şehirlerin ve toplumların oluşturulmasını amaçlar. Bu, şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmayı, çevre dostu uygulamaları teşvik etmeyi ve kentsel alanların afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesini içerir.
 

SKA 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim

 
Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik etmek, kaynakların etkin kullanımını desteklemek.
 
Önemi: SKA 12, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, atıkların azaltılmasını ve ekonomik büyümenin çevresel etkilerinin azaltılmasını vurgular. Sorumlu tüketim ve üretim, gezegenimizin sınırlarını aşmadan sürdürülebilir bir geleceği destekler.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. Kaynak Verimliliği: Kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik etmek, atık üretimini azaltmak.
 
2. Sıfır Atık: Atık miktarını azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek.
 
3. Kimyasal Güvenlik: Tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımını azaltmak ve güvenli kimyasalların yaygınlaştırılmasını desteklemek.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Kaynak Kullanım Göstergeleri: Kaynakların kullanımını izlemek ve değerlendirmek için göstergeler kullanmak.
 
·        Atık Yönetimi İzleme: Atık yönetimi ve geri dönüşümün izlenmesi.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Alışkanlıklar ve Tüketim Kültürü: Tüketim alışkanlıklarının ve kültürünün değiştirilmesi gerekebilir.
 
·        İnovasyon ve Teknoloji: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve benimsenmesi fırsatlar yaratabilir.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Uluslararası Ticaret: Sürdürülebilir ürünlerin ticaretini teşvik etmek.
 
·        Bilgi Paylaşımı: En iyi uygulamaların ve teknolojilerin paylaşımı için iş birliği yapmak.
 
SKA 12, tüketim ve üretim alışkanlıklarının sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlar. Bu, doğal kaynakların korunmasını, atıkların azaltılmasını ve çevresel etkilerin minimize edilmesini içerir. Ayrıca, tüketici bilinci ve çevre dostu ürünlerin teşviki gibi önemli stratejileri içerir.
 

SKA 13: İklim Eylemi

 
Genel Bakış:
 
Amacı: İklim değişikliği ile mücadele etmek, iklimle ilgili zararları sınırlamak ve sürdürülebilir bir iklim düzenini teşvik etmek.
 
Önemi: SKA 13, küresel iklim değişikliği sorununun bilincinde olan bir dünya için temel bir amaçtır. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu değişikliğe uyum sağlamak, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. İklim Değişikliği Eğitimi: Toplumları iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek.
 
2. Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma: Fosil yakıtlara dayalı enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak ve sera gazı emisyonlarını düşürmek.
 
3. İklimle İlgili Afetlere Karşı Dirençli Altyapı: İklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı dayanıklı altyapılar oluşturmak.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Sera Gazı Emisyonları İzlemesi: Sera gazı emisyonlarını izlemek ve azaltma ilerlemesini ölçmek.
 
·        İklim Eylemi Göstergeleri: İklimle ilgili eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için göstergeler kullanmak.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Enerji Dönüşümü: Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, iklim değişikliği ile mücadelede fırsat sunar.
 
·        Politik İrade: İklim eylemi için politik iradenin oluşturulması ve uluslararası iş birliği önemlidir.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Paris Anlaşması: Küresel düzeydeki iklim eylemi için Paris Anlaşması ve benzeri uluslararası anlaşmaların desteklenmesi.
 
·        Teknoloji Transferi: Temiz enerji ve iklim dostu teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesi.
 
SKA 13, küresel iklim değişikliği ile mücadeleyi amaçlar. Bu, sera gazı emisyonlarını azaltmayı, sürdürülebilir enerji kaynaklarını teşvik etmeyi, afetlere karşı dayanıklılığı artırmayı ve toplumları iklim değişikliği ile ilgili bilinçlendirmeyi içerir.
 

SKA 14: Deniz ve Okyanus Kaynaklarının Korunması

 
Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar deniz ve okyanus kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, deniz biyoçeşitliliğini korumak ve deniz kirliliğini azaltmak.
 
Önemi: SKA 14, denizlerin ve okyanusların sürdürülebilirliğinin önemini vurgular. Denizler, dünya ekosistemlerinin önemli bir parçasıdır ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılması gezegenimizin geleceği için kritik öneme sahiptir.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. Deniz ve Okyanus Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı: Deniz balıkçılığı gibi deniz kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi.
 
2. Deniz Biyoçeşitliğinin Korunması: Deniz yaşamını ve ekosistemlerini korumak, özellikle koruma alanlarını genişletmek.
 
3. Deniz Kirliliğinin Azaltılması: Denizlerdeki kirliliği azaltmak için atık yönetimi ve su kalitesinin iyileştirilmesi.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Deniz ve Okyanus Sağlığı Göstergeleri: Deniz ve okyanus sağlığını izlemek ve değerlendirmek için göstergeler kullanmak.
 
·        Biyoçeşitlilik İzlemesi: Deniz biyoçeşitliliğini izlemek ve koruma önlemlerini değerlendirmek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Aşırı Balık Avı: Sürdürülebilir deniz balıkçılığını sağlamak için aşırı balık avının kontrol edilmesi.
 
·        Plastik Kirliliği: Denizlerdeki plastik kirliliğinin azaltılması ve plastik atıkların yönetimi için stratejiler geliştirilmesi.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Deniz Koruma Alanları: Koruma alanlarının uluslararası düzeyde yönetilmesi ve genişletilmesi.
 
·        Deniz Biyoçeşitliliği Anlaşması: Deniz biyoçeşitliğinin korunması için uluslararası anlaşmaların desteklenmesi.
 
SKA 14, deniz ve okyanusların sürdürülebilirliğini amaçlar. Bu, deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını, deniz biyoçeşitliliğinin korunmasını ve deniz kirliliğinin azaltılmasını içerir. Denizlerin ve okyanusların gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve verimli bir şekilde devredilmesini hedefler.
 

SKA 15: Kara Ekosistemlerinin Korunması, Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi, Çölleşme ve Toprak Kaybının Önlenmesi

 

Genel Bakış:
 
Amacı: 2030 yılına kadar kara ekosistemlerinin korunması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyi önleme ve toprak kaybını durdurma.
 
Önemi: SKA 15, kara ekosistemlerinin, ormanların ve toprakların sürdürülebilirliğinin önemini vurgular. Bu alanlar, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve gıda üretimi gibi bir dizi önemli işlevi yerine getirir.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi: Ormanların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve yenilenebilir kaynaklara dayalı ormancılığın teşvik edilmesi.
 
2. Çölleşme ve Toprak Kaybının Önlenmesi: Çölleşmeyi durdurmak ve toprak erozyonunu önlemek için toprak yönetimi önlemleri.
3. Biyoçeşitliliğin Korunması: Kara ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması için koruma alanlarını genişletmek ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Orman Alanlarının İzlenmesi: Orman alanlarını izlemek ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını değerlendirmek için göstergeler kullanmak.
 
·        Toprak Kalitesi İzlemesi: Toprak kalitesini korumak ve iyileştirmek için gözlem ve izleme.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Ağaçlandırma ve Orman İyileştirme: Ormanları yeniden ağaçlandırma ve iyileştirme projeleri, ormancılık açısından büyük potansiyel sunar.
 
·        Tarım Uygulamaları: Sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesi, toprak kaybını ve erozyonu azaltabilir.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Ormanlarla İlgili Küresel Anlaşmalar: Ormanların sürdürülebilir yönetimi için uluslararası anlaşmaların ve iş birliğinin desteklenmesi.
 
·        Toprak Koruma: Toprak koruma ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek için uluslararası çabalar.
 
SKA 15, kara ekosistemlerinin, ormanların ve toprakların sürdürülebilirliğini amaçlar. Bu, biyoçeşitliliği korumayı, çölleşmeyi ve toprak erozyonunu önlemeyi içerir. Ayrıca, ormancılık uygulamalarının sürdürülebilir hale getirilmesini ve toprak kalitesinin iyileştirilmesini hedefler. Bu, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve gezegenimizin sağlığını korumayı amaçlar.
 

SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

 

Genel Bakış:
 
Amacı: Dünya genelinde barışı teşvik etmek, adaleti güçlendirmek ve etkili, şeffaf ve hesap verebilir kurumları desteklemek.
 
Önemi: SKA 16, barışın ve adaletin korunmasının, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşları olduğunu vurgular. Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve güçlü kurumlar, istikrarlı ve adil toplumların oluşturulmasına yardımcı olur.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. Barış ve Şiddetin Azaltılması: Şiddeti ve çatışmaları azaltmak, barışçıl ve güvenli toplumları teşvik etmek.
 
2. Adalet ve Hukukun Üstünlüğü: Hukukun üstünlüğünü desteklemek, adil yargı sistemlerini güçlendirmek.
 
3. Etkili ve Hesap Verebilir Kurumlar: Kamu yönetimini ve kurumları daha şeffaf, hesap verebilir ve etkili hale getirmek.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Adalet Göstergeleri: Adalet ve hukukun üstünlüğü ile ilgili göstergeleri izlemek.
 
·        Yolsuzlukla Mücadele İzlemesi: Yolsuzlukla mücadele ve hesap verebilirlik önlemlerini değerlendirmek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Çatışma ve İstikrarsızlık: Çatışmaların çözülmesi ve istikrarın sağlanması zorlu bir süreç olabilir.
 
·        Hukuki Altyapı: Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve adil yargı sistemlerinin oluşturulması önemlidir.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        İnsan Hakları İhlalleri: İnsan hakları ihlalleriyle mücadele için uluslararası iş birliği ve anlaşmalar.
 
·        Kriz ve Afet Müdahalesi: Krizler ve afetler sırasında uluslararası yardım ve iş birliği.
 
SKA 16, barış, adalet ve güçlü kurumların oluşturulmasını amaçlar. Bu, şiddeti azaltmayı, yolsuzluğu engellemeyi, hukukun üstünlüğünü teşvik etmeyi ve etkili kamu yönetimini desteklemeyi içerir. Adalet, güvenlik ve demokratik kurumlar, sürdürülebilir kalkınma için temel unsurlardır.
 
 
 

SKA 17: Küresel İşbirliği ve Ortaklıklar

 

Genel Bakış:
 
Amacı: Küresel iş birliği ve ortaklıkları teşvik etmek, sürdürülebilir kalkınma için kaynakları birleştirmek ve sürdürülebilir hedeflere ulaşmak için iş birliği yapmak.
 
Önemi: SKA 17, diğer tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerini başarıyla gerçekleştirmek için küresel iş birliği ve ortaklıkların zorunlu olduğunu vurgular. Uluslararası iş birliği, kaynakların paylaşılması, teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda önemli bir rol oynar.
 
Hedefler ve Stratejiler:
 
1. Küresel İş Birliği: Ülkeler arası iş birliğini teşvik etmek, uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek.
 
2. Teknoloji Transferi: Gelişmekte olan ülkelerle teknoloji transferini teşvik etmek, inovasyonu desteklemek.
 
3. Finansman ve Kaynakların Sağlanması: Sürdürülebilir kalkınma projeleri için yeterli finansman ve kaynakları sağlamak.
 
Ölçüm ve Takip:
 
·        Küresel İşbirliği Göstergeleri: Uluslararası iş birliğini izlemek ve değerlendirmek için göstergeler kullanmak.
 
·        Finansman İzlemesi: Sürdürülebilir kalkınma projelerine yapılan finansmanı izlemek.
 
Zorluklar ve Fırsatlar:
 
·        Politik ve Ekonomik Engeller: Küresel iş birliği ve ortaklıkların kurulması için politik ve ekonomik engellerle başa çıkmak.
 
·        Bilgi Paylaşımı: Bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını desteklemek.
 
Küresel İş Birliği:
 
·        Birleşmiş Milletler: Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla küresel iş birliği ve koordinasyonu teşvik etmek.
 
·        Gelişmekte Olan Ülkelerle İş Birliği: Gelişmekte olan ülkelerle iş birliği yaparak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek.
 
SKA 17, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel iş birliği ve ortaklıkları teşvik eder. Bu, ülkeler arası iş birliğini artırmayı, teknoloji transferini sağlamayı, finansman kaynaklarını artırmayı ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi içerir. Küresel düzeyde sorunların çözülmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için önemlidir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram