Telefon
Menü

Sürdürülebilir Finans Nedir?

Sürdürülebilir finans, finansal faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulunduran bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, finansal kararların sadece kısa vadeli kazançlar üzerine değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda üzerine odaklanmasını hedefler. Sürdürülebilir finansın temel amacı, finansal sistemin ekonomik büyümeyi desteklemesiyle birlikte çevresel kaynakların korunması, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması arasında denge kurmaktır. Bu çerçevede, sürdürülebilir finansın araçları arasında yeşil finansman, sosyal yatırım, etik yatırım, mikrofinans ve karbon azaltımı gibi alanlar bulunur. Bu yöntemler, hem finansal getiri sağlamak hem de çevresel ve toplumsal fayda yaratmak amacıyla tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir Finans Kuralı Nedir? 

Sürdürülebilir Finans Kuralı, finansal kurumların ve yatırımcıların sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesini ve bu ilkeler doğrultusunda hareket etmesini teşvik eden bir çerçeve olarak ortaya çıkmıştır. Bu kural, finans sektörünün faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini dikkate alarak şekillendirmesini amaçlar. ESG faktörleri, bir şirketin çevresel etkisi, sosyal sorumluluğu ve yönetişim uygulamaları gibi unsurları içerir. Sürdürülebilir Finans Kuralı, finansal kurumların bu faktörleri göz önünde bulundurarak yatırım yapma, kredi verme ve diğer finansal kararlarını alırken sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsemelerini teşvik eder.

Bu kural, sürdürülebilir finansın önemini vurgulayarak finans sektöründe dönüşümü destekler. Sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı yatırımlar ve finansal kararlar, çevresel ve toplumsal fayda sağlamakla birlikte uzun vadeli finansal getirileri artırabilir. Dolayısıyla, Sürdürülebilir Finans Kuralı finansal kurumları, yatırımcıları ve diğer paydaşları daha sürdürülebilir ve etik bir şekilde hareket etmeye teşvik ederek hem finansal sistem hem de toplum için olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu kuralın benimsenmesiyle birlikte, finans sektörü daha çevreci, daha adil ve daha etik bir yapıya doğru evrilebilir.

Sürdürülebilir Finansman Araçları Nelerdir?

Sürdürülebilir finansman araçları, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) faktörleri dikkate alarak finansal kaynakların kullanımını destekleyen çeşitli yatırım ve kredi mekanizmalarını ifade eder. Bu araçlar, hem finansal getiri sağlamanın yanı sıra çevresel ve toplumsal etkileri de göz önünde bulundurarak yatırım yapmayı amaçlar.

Yeşil tahviller (green bonds), sürdürülebilir finansman araçları arasında öne çıkar. Bu tahviller, gelirleri özellikle çevresel projelere, yenilenebilir enerji yatırımlarına veya enerji verimliliği projelerine yönlendirilen tahvil türleridir. Sürdürülebilir kredi (sustainable loans), şirketlere veya projelere çevresel ve sosyal fayda sağlamak üzere kullanılan kredi türleridir. Bu krediler, faaliyet gösterdikleri sektörlerde çevresel ve sosyal standartları karşılamak için kullanılır ve geri ödeme koşulları bu hedeflere bağlı olarak belirlenir.

Bunların yanı sıra, etik yatırım fonları, sosyal etki yatırımları, karbon kredileri ve mikrofinans gibi sürdürülebilir finansman araçları da bulunmaktadır. Bu araçlar, yatırımcıların sadece finansal getiri değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal fayda sağlayan projelere yatırım yapmalarını sağlar. Sürdürülebilir finansman araçları, finansal piyasalarda sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesini teşvik ederek hem çevresel hem de sosyal sorunlara yönelik çözümlere katkıda bulunmayı hedefler.

Sürdürülebilir Finans ve ESG 

ESG, çevresel (Environmental), sosyal (Social) ve yönetişimsel (Governance) faktörlerin bir araya gelerek finansal performansı etkileyen unsurları ifade eder. Bu faktörler, bir şirketin veya yatırımın çevresel etkisi, sosyal sorumluluğu ve yönetişim uygulamaları gibi kriterleri içerir. ESG ilkeleri, sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımın bir parçası olarak finans sektöründe giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Çevresel faktörler, bir şirketin çevresel etkisini ölçer ve değerlendirir. Bu faktörler arasında karbon emisyonları, su kullanımı, atık yönetimi gibi unsurlar yer alır. Sosyal faktörler, şirketin çalışanları, tedarik zinciri, müşterileri ve toplumla olan ilişkilerini değerlendirir. İşçi hakları, insan hakları, çeşitlilik ve toplumda yarattığı etki gibi konular sosyal faktörlerin bir parçasıdır. Yönetişimsel faktörler ise şirketin yönetim yapısı, şeffaflığı, etik standartları ve paydaşlarla ilişkilerini içerir. İyi bir yönetişim, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik ve başarısını destekler.

ESG ilkeleri, sadece finansal getiri üzerinde değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkiler üzerinde de odaklanarak finansal kararların daha sürdürülebilir ve etik bir şekilde alınmasını teşvik eder. Bu nedenle, ESG kriterlerinin finansal analiz ve yatırım süreçlerine dahil edilmesi, sürdürülebilir finansın ve toplumsal faydanın artırılmasına katkı sağlar. Bu çerçevede, ESG faktörlerinin yatırımcılar, finansal kurumlar ve şirketler için önemi giderek artmaktadır.

Sürdürülebilir Finans Kriterleri Nelerdir?

Sürdürülebilir Finans kriterleri, çevresel (Environmental), sosyal (Social) ve yönetişimsel (Governance) unsurları içeren bir dizi faktörü ifade eder. Çevresel kriterler, bir şirketin faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkisini değerlendirir. Bu kriterler arasında karbon emisyonları, enerji verimliliği, su kullanımı, atık yönetimi ve çevresel izinler gibi unsurlar yer alır. Şirketin bu alanlarda ne kadar etkili olduğu ve çevresel performansı, ESG kriterlerinin bir parçasını oluşturur.

Sosyal kriterler, şirketin insan hakları, işçi hakları, çalışan sağlığı ve güvenliği, işçi sendikaları ile ilişkiler, çeşitlilik ve toplumla ilişkiler gibi sosyal etkilerini değerlendirir. Şirketin toplumda yarattığı pozitif etki, sosyal sorumluluk projelerine olan katkısı ve çalışanlarının refahı gibi unsurlar sosyal kriterlerin bir parçasını oluşturur. Yönetişimsel kriterler ise şirketin yönetim yapısı, şeffaflığı, etik standartları, paydaşlarla ilişkileri ve kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirir. İyi bir yönetişim, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve başarısını destekler.

Bu kriterler, yatırımcılar, finansal kurumlar ve şirketler tarafından finansal performansın yanı sıra çevresel ve sosyal etkilerin de değerlendirilmesini sağlar. ESG kriterlerinin göz önünde bulundurulması, sürdürülebilir finansın ve toplumsal faydanın artırılmasına katkı sağlar. Bu nedenle, ESG kriterlerinin finansal analiz ve yatırım süreçlerine dahil edilmesi, hem finansal getiriyi artırmayı hem de çevresel ve sosyal fayda sağlamayı hedefler.

Sürdürülebilirlikte 5P Nedir? 

"Sürdürülebilirlikte 5P" kavramı, sürdürülebilirlik ilkelerini belirlemek ve uygulamak için kullanılan bir rehberdir. Bu yaklaşım, "People" (İnsanlar), "Planet" (Gezegen), "Prosperity" (Refah), "Peace" (Barış) ve "Partnership" (Ortaklık) olmak üzere beş temel unsurun bir araya getirilmesine dayanır.

İlk olarak, "People" (İnsanlar) unsurunda, sürdürülebilirlik insanların yaşam kalitesini ve refahını ön planda tutar. İnsan haklarına saygı, eşitlik, adalet ve toplumun genel olarak refahı bu kategorinin temelini oluşturur.

"Planet" (Gezegen) unsurunda, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve çevrenin korunması önceliklidir. Bu, iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, su ve enerji verimliliği gibi çevresel konuları içerir.

"Prosperity" (Refah) unsurunda, ekonomik büyüme ve kalkınma sürdürülebilirlikle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır. Gelir eşitsizliğinin azaltılması, iş olanaklarının artırılması ve sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi bu kategorinin odak noktaları arasındadır.

"Peace" (Barış) unsurunda, sürdürülebilirlik için barış ve güvenlik ortamının sağlanması önemlidir. Çatışmaların çözümü, toplumsal istikrarın korunması ve adaletin sağlanması bu kategorinin amaçları arasındadır.

Son olarak, "Partnership" (Ortaklık) unsurunda, sürdürülebilirlik için işbirliği ve ortaklıkların güçlendirilmesi vurgulanır. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliği, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynar. Bu beş unsur, sürdürülebilirliğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını ve insanlık için daha iyi bir gelecek oluşturulmasını destekler.

Sürdürülebilir Finans ve AB Taksonomisi 

Sürdürülebilir finansın önemi giderek artarken, Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen AB Taksonomisi, sürdürülebilirlikle ilgili ekonomik faaliyetlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi için bir çerçeve sunar. AB Taksonomisi, sürdürülebilirlikle uyumlu ekonomik faaliyetleri tanımlamak için ortak bir dil ve standartlar oluşturmayı amaçlar. Bu taksonomi, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine dayanarak ekonomik faaliyetlerin yeşil veya sürdürülebilir olarak sınıflandırılmasına yardımcı olur.

Sürdürülebilir finansın AB Taksonomisi ile ilişkisi, finansal sektörün sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamasını ve yeşil yatırımları teşvik etmesini sağlar. AB Taksonomisi, yeşil finansmanın ve yatırımların tanımlanması için belirli kriterler ve standartlar sağlayarak, sürdürülebilir finansmanın gelişimine yol gösterir. Bu taksonomi, yatırımcıların ve finansal kurumların sürdürülebilirlikle uyumlu projelere ve faaliyetlere yatırım yapmalarını teşvik ederken, aynı zamanda yeşil yıkama ve sürdürülebilirlik iddialarının güvenilir bir şekilde doğrulanmasını sağlar.

AB Taksonomisi ayrıca finansal kurumların ve şirketlerin sürdürülebilirlik raporlama ve bilgi paylaşımı standartlarını da belirler. Bu da şeffaflığı artırır ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgi eksikliğini azaltarak piyasaların daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlar. Sonuç olarak, AB Taksonomisi sürdürülebilir finansın gelişimine önemli katkılar sağlar ve finansal sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finans

İklim değişikliği, dünya genelinde giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir ve sürdürülebilir finans bu endişelerle başa çıkmak için önemli bir araç haline gelmiştir. Sürdürülebilir finans, iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemek için çeşitli yollar sunar. Bu kapsamda, yeşil finansman araçları, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği projeleri ve karbon azaltımı faaliyetleri gibi sürdürülebilir yatırımların finansmanı ön plana çıkar. Bu yatırımlar, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak ve sera gazı emisyonlarını düşürerek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlar.

Sürdürülebilir finans ayrıca iklim risklerine karşı finansal sektörün direncini artırır. İklim değişikliği, ekonomik faaliyetler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahiptir ve finansal piyasalar üzerinde de belirgin bir etkiye sahip olabilir. Sürdürülebilir finans, finansal kurumların iklim risklerini değerlendirmesine ve bu risklere karşı uygun önlemler almasına yardımcı olur. Bu da finansal istikrarın korunmasına ve ekonomik sistemin iklim değişikliği gibi uzun vadeli risklere daha dirençli hale gelmesine katkı sağlar.

Son olarak, sürdürülebilir finansın iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü, küresel işbirliğini ve ortaklıkları teşvik ederek güçlenir. Uluslararası düzeyde, sürdürülebilir finans, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hedeflere ulaşmak için devletler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik eder. Bu işbirliği, iklim değişikliğiyle başa çıkmak için gereken kaynakların daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve dağıtılmasını sağlar, böylece küresel bir dönüşümü hızlandırır.

İlginizi Çekebilir: İklim Değişikliği Nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Emisyon Ticaret Sistemi Nedir?
  Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), sınırla ve ticaretini yap sistemi ile işletmlere verilen karbon salınım haklarının alım satımının yapıldığı sistemdir.
  13 Ekim 2023
 • İngiliz PECB İle Partnerlik Anlaşması İmzaladık!
  CASEM GRUP olarak 13. yılımızda uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip eğitimler sunmak için PECB ile resmi partnerlik anlaşması imzaladık.
  13 Ekim 2023
 • Ecovadis Nasıl Alınır?
  Ecovadis'e erişim için ilk adım, şirketinizin kaydını yapmaktır. Ecovadis'in resmi web sitesinden gerekli bilgileri doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.
  7 Mayıs 2024
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram