Telefon
Menü

SBTİ (Bilimsel Tabanlı Hedefler Girşimi)

SBTİ (Science Based Targets İnitiative) - Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi, kuruluşların 1.5°C den az küresel ısınma hedefiyle uyumlu sera gazı emisyonlarını azaltma ve net-zero süreçleirni bilimsel hedeflerle düzenleyen ve denetleyen sistemdir.SBTİ - Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi'nin temel amacı, şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1.5°C ile sınırlı küresel ısınma hedefiyle uyumlu hale getirmektir. SBTİ, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel verilere dayalı hedefler belirlemesini ve bu hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmasını teşvik ediyor. Bu girişim, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü somutlaştırarak, küresel ölçekte bir etki yaratmayı hedefliyor. SBTİ, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini güçlendirerek, çevresel sorumluluklarını artırmalarına yardımcı oluyor. İklim değişikliği, dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. Bu kritik konuda, iş dünyasının üstlendiği rol giderek daha fazla önem kazanıyor. Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTİ), bu alanda önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

SBTİ (Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi)'ye Nasıl Katılınır?

Öncelikle, SBTİ'ye katılmanın avantajlarından bahsedelim. SBTİ'ye katılım, bir şirketin kurumsal sorumluluğunu gösterir ve marka itibarını güçlendirir. Sürdürülebilirlik hedefleri belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için çaba gösteren şirketler, hem müşteriler hem de yatırımcılar nezdinde daha fazla güven ve saygınlık kazanır. Bu, özellikle çevre bilincine sahip tüketicilerin ve sosyal sorumluluğu önemseyen yatırımcıların gözünde şirketleri değerli kılar. İklim değişikliği, işletmeler için önemli bir risk faktörüdür. SBTİ'ye katılarak şirketler, bu riske karşı önlem alır ve uzun vadeli stratejilerini bu yeni gerçeklik doğrultusunda şekillendirirler. Karbon emisyonlarını azaltma ve enerji verimliliğini artırma yoluyla, şirketler operasyonel maliyetlerini düşürebilir ve gelecekteki düzenlemelere uyum sağlama konusunda avantaj elde edebilirler.

SBTİ- Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi'ye katılmak, şirketleri yenilik yapmaya ve sürdürülebilir teknolojileri benimsemeye teşvik eder. Bu süreç, yeni iş modellerinin ve ürünlerin geliştirilmesine yol açabilir, böylece şirketler rekabetçi avantajlarını artırır. Sürdürülebilir üretim yöntemleri ve çevre dostu ürünler, hem pazar payını genişletir hem de şirketlerin sektörlerinde lider konuma ulaşmalarını sağlar. SBTİ, şirketler arası işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik eder. Katılımcı şirketler, benzer hedeflere sahip diğer işletmelerle deneyimlerini paylaşabilir ve sektörel sürdürülebilirlik standartlarını belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Bu durum, tüm sektörün sürdürülebilirlik performansını yükseltir ve global çapta çevresel etkinin azaltılmasına katkı sağlar. SBTİ'ye katılmak, şirketler için sadece çevresel bir taahhüt değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve stratejik bir yatırımdır. Bu girişime katılarak şirketler, sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapar ve sektörlerindeki liderliklerini pekiştirirler. SBTİ, iş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü  güçlendirirken, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli başarısına katkıda bulunur. Bu nedenle, SBTİ'ye katılmak, iş dünyası için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir fırsattır.


SBTİ- Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi'ye katılmadan önce, şirketlerin kendi sera gazı emisyonlarını ve çevresel etki alanlarını anlamaları gerekir. Bu, şirketlerin mevcut karbon ayak izlerini ölçmelerini ve azaltma potansiyellerini değerlendirmelerini içerir. Ayrıca, şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri ve stratejilerini, SBTİ'nin kriterleriyle uyumlu hale getirmeleri önemlidir. Bu süreç, genellikle şirket içi bir değerlendirme ve strateji planlaması gerektirir.SBTİ'ye başvurmak için, şirketler öncelikle resmi SBTİ web sitesi üzerinden bir taahhüt formu doldurmalıdır. Bu taahhüt, şirketin iklim değişikliğiyle mücadelede belirli hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmak için çaba gösterme konusundaki niyetini gösterir. Ardından, şirketlerin belirledikleri hedefleri SBTİ'ye sunmaları ve onaylanmasını beklemeleri gerekmektedir. Bu hedefler, bilimsel temellere dayanmalı ve sektörel özellikleri yansıtmalıdır.

SBTİ tarafından onaylanan şirketler, belirlenen hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaya başlamalıdır. Bu genellikle, emisyon azaltma stratejilerinin uygulanması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi çeşitli eylemleri içerir. Ayrıca, şirketlerin hedeflerine ulaşma sürecinde ilerlemelerini düzenli olarak izlemeleri ve  raporlamaları beklenir. Bu, şirketlerin hem iç hem de dış paydaşlarına karşı şeffaflık ve hesap verebilirliklerini artırır.

SBTİ'ye katılım, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir katkı sağlamalarının yanı sıra, sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmelerine ve sektörlerinde lider konuma gelmelerine olanak tanır. Bu süreç, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sunarak, şirketlerin uzun vadeli başarısına katkıda bulunur.

SBTi ve Net-Zero Standardı

SBTİ, şirketlerin küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlama hedefine uygun olarak sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için kurulmuştur. Bu girişim, işletmelere bilimsel verilere dayalı ve ölçülebilir hedefler belirleyerek iklim değişikliğiyle mücadelede yol gösterir. SBTİ'nin temel amacı, şirketlerin kendi faaliyetlerinden kaynaklanan ve tedarik zincirleri dahil olmak üzere geniş bir etki alanındaki emisyonları azaltmalarını sağlamaktır.

Net-Zero Standardı, şirketlerin sıfır net karbon emisyonuna ulaşma hedeflerini belirlemek ve raporlamak için bir çerçeve sunar. Bu standart, şirketlerin sadece kendi operasyonlarını değil, aynı zamanda tedarik zincirleri ve ürün kullanımı sırasında ortaya çıkan emisyonları da dikkate almalarını gerektirir. Net-Zero Standardı, gerçek ve kalıcı çevresel etki yaratmayı hedefleyen şirketler için bir rehber niteliğindedir.SBTİ ve Net-Zero Standardı'na uyum, şirketlere çeşitli avantajlar sağlar. Bu standartlar, şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik performanslarını artırırken, aynı zamanda yatırımcılar ve tüketiciler nezdinde güven ve saygınlık kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, iklim değişikliğiyle ilişkili riskleri azaltır ve uzun vadeli iş sürekliliğini sağlar.

Şirketlerin bu standartlara uyumu, öncelikle mevcut karbon ayak izlerinin dikkatli bir şekilde ölçülmesini gerektirir. Ardından, bilimsel verilere dayalı hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için stratejik planlar geliştirilir. SBTİ ve Net-Zero Standardı, şirketlerin bu hedeflere ulaşmasını desteklerken, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için global çapta önemli bir adım atmalarını sağlar.SBTİ ve Net-Zero Standardı, iş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadeledeki sorumluluğunu artırmakta ve sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atmalarına olanak tanımaktadır. Bu yaklaşımlar, şirketlerin hem çevresel etkilerini azaltmalarını hem de ekonomik açıdan daha dayanıklı ve yenilikçi olmalarını sağlar. Sonuç olarak, bu standartlar, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda rekabetçi avantajlarını artırmalarına yardımcı olur. Bu, sadece şirketler için değil, tüm gezegen için kazançlı bir durumdur.

SBTi ile Emisyon Azaltım Yöntemleri

SBTİ'nin sunduğu çerçeve, şirketlerin emisyonlarını etkili bir şekilde azaltmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine olanak tanıyor. Emisyon azaltımının temel yollarından biri, enerji verimliliğini artırmaktır. Şirketler, binaların ve üretim süreçlerinin enerji kullanımını optimize ederek önemli ölçüde karbon emisyonlarını azaltabilir. Enerji verimli aydınlatma sistemleri, yalıtım iyileştirmeleri ve enerji tüketimini azaltan teknolojik yatırımlar bu alandaki etkili yöntemler arasındadır.
SBTİ, şirketlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişini teşvik eder. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, fosil yakıtlara bağlılığı azaltır ve şirketlerin karbon ayak izini önemli ölçüde düşürür. Şirketler, kendi yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirebilir veya yenilenebilir enerji sertifikaları aracılığıyla bu enerjiyi satın alabilirler.

SBTİ, şirketlerin tedarik zincirlerindeki emisyonları da göz önünde bulundurur. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, hammaddelerin çevre dostu kaynaklardan temin edilmesini, üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini ve lojistik faaliyetlerin optimize edilmesini içerir. Bu yaklaşım, şirketlerin genel karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunur.

Emisyon azaltımı mümkün olmayan durumlarda, şirketler karbon telafi yatırımları yapabilirler. Bu, ormanlandırma projelerine yatırım yapmak, karbon emisyonunu azaltıcı teknolojileri desteklemek veya sertifikalı emisyon azaltım projelerine katılmak gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Bu yöntemler, şirketlerin net-sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve çevresel etkilerini dengeler.

SBTİ, şirketlerin emisyon azaltımı konusunda bilinçli ve etkili adımlar atmasını sağlayan bir çerçeve sunar. Enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerjiye geçiş, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve karbon telafi gibi stratejiler, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadelede proaktif bir rol almasına olanak tanır. Bu süreçte, SBTİ'nin sağladığı rehberlik, şirketlerin sadece çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerini değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir başarıyı da elde etmelerini sağlar. Böylelikle, iş dünyası, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir güç haline gelir.

Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi, iş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni bir dönemi temsil ediyor. Bu girişime katılan şirketler, sadece çevresel sorumluluklarını yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için aktif bir rol üstleniyorlar. SBTİ, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki çabalarını bilimsel bir temele oturtarak, küresel ısınmayı sınırlama hedefine ulaşmada kritik bir katkı sağlıyor. İş dünyasının bu girişimi benimsemesi, hem çevresel hem de ekonomik açıdan sağlıklı bir gelecek için atılan önemli bir adımdır. Özetle, SBTİ'nin sağladığı yapı, şirketlerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarını desteklerken, aynı zamanda gezegenimizin korunmasına da katkıda bulunuyor.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram