Telefon
Menü

Önemlilik Değerlendirmesi

Şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansları, tüm paydaşlar tarafından yakından izlenmektedir. Bu bağlamda, Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative - GRI) standartları, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlamalarını düzenlemelerine yardımcı olur. Önemlilik değerlendirmesi ise, bu raporlama sürecinin temel taşlarından biridir.
 

Önemlilik Değerlendirmesinin Amacı Nedir?


Önemlilik değerlendirmesi, bir organizasyonun faaliyetlerinin çevre, ekonomi ve toplum üzerindeki en önemli etkilerini belirlemeyi amaçlar. Bu süreç, şirketlerin hangi konuların raporlanması gerektiğine karar vermesine yardımcı olur.GRI standartlarına göre, bir sürdürülebilirlik raporunun uyumlu olabilmesi için organizasyonun önemli konuları belirleme yöntemleri, önemli konuların listesi ve bu konuların nasıl yönetildiğini içermesi gerekir.

 

Önemlilik Değerlendirmesinin Aşamaları Nelerdir?

 

 • Organizasyonun Bağlamının Anlaşılması: Bu ilk adımda, şirketin faaliyetlerinin geniş bir perspektiften incelenmesi gerekmektedir. Bu, organizasyonun amaçları, değerleri, iş modeli ve stratejileri gibi çeşitli faktörleri kapsar.
 • Fiili ve Potansiyel Etkilerin Belirlenmesi: Organizasyon, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan olumlu veya olumsuz etkileri belirlemelidir. Bu süreçte, paydaşların ve uzmanların görüşleri önemlidir.
 • Etkilerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi: Tespit edilen etkiler, önem derecelerine göre sınıflandırılır. Bu, etkilerin yönetilmesini kolaylaştırırken, raporlanacak önemli konuların belirlenmesine de yardımcı olur.
 • Önemli Konuların Önceliklendirilmesi: En yüksek önem derecesine sahip konular belirlenir ve raporlama için öncelik sırasına konur. Bu süreç, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar.

 

 1. Organizasyonun Bağlamının Anlaşılması

Önemlilik değerlendirmesinin ilk adımı, organizasyonun bağlamını anlamaktır. Bu aşama, şirketin faaliyetlerinin, hedeflerinin ve stratejilerinin geniş bir perspektiften değerlendirilmesini içerir. Ayrıca, şirketin operasyonlarının çevresel ve sosyal etkileri, sektördeki konumu ve paydaş beklentileri de bu değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. Bu kapsamlı anlayış, şirketin önemli konuları belirleme sürecine sağlam bir temel oluşturur.

 

 1. Fiili ve Potansiyel Etkilerin Belirlenmesi

Bu aşamada, şirketin faaliyetlerinin çevre, ekonomi ve toplum üzerindeki fiili ve potansiyel etkileri belirlenir. Bu süreç, hem olumlu hem de olumsuz etkileri kapsar ve şirketin faaliyetlerinin geniş bir yelpazedeki etkilerini anlamasını sağlar. Etkilerin belirlenmesi, paydaş görüşlerinin yanı sıra, şirket içi analizler ve sektör trendleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanır. Bu, şirketin sürdürülebilirlik konularını önceliklendirirken bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

 

 1. Etkilerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

Etkiler belirlendikten sonra, şirket bu etkilerin önem derecelerini belirler. Bu süreç, etkilerin şiddeti, kapsamı ve telafi edilemezliği gibi faktörleri değerlendirir. Önem derecesi yüksek olan etkiler, şirketin sürdürülebilirlik raporlamasında öncelikli olarak ele alınır. Bu aşama, şirketin sınırlı kaynaklarını en önemli sürdürülebilirlik konularına odaklamasını sağlar, böylece en büyük etkiyi yaratabilir.

 

 1. Önemli Konuların Önceliklendirilmesi

Önemlilik değerlendirmesinin bu aşamasında, şirket önem derecesine göre sürdürülebilirlik konularını önceliklendirir. Bu süreç, şirketin stratejik hedefleri ve paydaş beklentileri ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilir. Önceliklendirme, şirketin sürdürülebilirlik raporlamasında hangi konulara odaklanacağını ve kaynaklarını nasıl tahsis edeceğini belirler. Bu, şirketin sürdürülebilirlik çabalarının etkinliğini artırır ve paydaşlar için değer yaratır.

 

Önemlilik değerlendirmesi, sürdürülebilirlik raporlamasının temelini oluşturur ve şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını doğru bir şekilde yansıtmalarını sağlar. Bu süreç, şirketlerin en önemli sürdürülebilirlik konularını belirlemelerine, kaynaklarını etkili bir şekilde yönlendirmelerine ve paydaş beklentilerini karşılamalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, önemlilik değerlendirmesi, şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki stratejik planlamalarını şekillendirmede kritik bir rol oynar ve uzun vadeli başarıya katkıda bulunur.

 

Önemlilik Değerlendirmesi Neden Önemli?

 

Önemlilik değerlendirmesi, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili konular arasında en önemli olanları belirlemelerine yardımcı olur. Bu süreç, şirketin kaynaklarını, çabalarını ve stratejilerini en önemli bulduğu alanlara yönlendirmesine olanak tanır. Böylece, sınırlı kaynaklar en büyük etkiyi yaratacak şekilde kullanılır. Şirketler, önemlilik değerlendirmesi sayesinde, sürdürülebilirlik gündemlerini daha stratejik bir şekilde planlayabilir ve uygulayabilirler.
 

Önemlilik değerlendirmesi süreci, şirketlerin paydaşlarıyla etkileşimde bulunmaları için bir fırsat sunar. Paydaşların görüşleri, şirketin önemli konuları belirleme sürecinde kritik bir rol oynar. Bu etkileşim, paydaşların beklenti ve endişelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, şirketlerin paydaşlarına değer verdiklerini ve onların görüşlerini iş süreçlerine dahil ettiklerini gösterir. Bu, şirketlerin paydaş ilişkilerini güçlendirmesine ve şeffaflığını artırmasına yardımcı olur.
 

Önemlilik değerlendirmesi, şirketlerin karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri belirlemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanır. Bu süreç, çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili risklerin yanı sıra, bu risklerin işletme üzerindeki potansiyel etkilerini de kapsar. Şirketler, önemli olarak belirledikleri konular üzerinde yoğunlaşarak, bu riskleri daha etkin bir şekilde yönetebilir ve hafifletebilirler. Bu, sürdürülebilirlik performanslarını artırırken aynı zamanda uzun vadeli başarıyı da destekler.
 

Sürdürülebilirlik konularında önemlilik değerlendirmesi yapmak, şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Şirketler, önemli sürdürülebilirlik konularına odaklanarak, inovasyon ve verimlilikte iyileştirmeler yapabilirler. Ayrıca, sürdürülebilirlik performanslarındaki iyileşmeler, şirketlerin müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar nezdinde itibarını ve marka değerini artırabilir. Bu, şirketlerin pazarda daha güçlü bir konum elde etmelerine ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını yakalamalarına olanak tanır.
 

Önemlilik değerlendirmesi, şirketlerin ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına ve düzenlemelerine uyumlarını sağlamalarına yardımcı olur. Bu süreç, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili konularda şeffaf bir şekilde raporlama yapmalarını sağlar. Şeffaf raporlama, şirketlerin paydaş güvenini kazanmalarına ve sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini somut bir şekilde göstermelerine olanak tanır.
 

Önemlilik Değerlendirmesinde Zorunlu Olan Kısımlar Nelerdir?

 

 • Organizasyonun Önemli Konuları Belirleme Yöntemleri

Önemlilik değerlendirmesinin ilk zorunlu unsuru, organizasyonun önemli konuları nasıl belirlediğine dair yöntemlerin açıkça tanımlanmasıdır. Bu, şirketin hangi kriterlere ve süreçlere dayanarak belirli sürdürülebilirlik konularını önemli olarak kabul ettiğini açıklaması gerektiği anlamına gelir. Bu yöntemler, paydaş katılımını, risk değerlendirmelerini ve sektörel trend analizlerini içerebilir. Açıklık, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının şeffaflığını artırır ve paydaşların şirketin önceliklerini anlamasını sağlar.

 

 • Önemli Konuların Listesi

İkinci zorunlu unsur, şirketin önemli olarak belirlediği sürdürülebilirlik konularının bir listesini sunmasıdır. Bu liste, şirketin sürdürülebilirlik raporlamasında ele alacağı temel konuları içermelidir. Listelenen konular, şirketin faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri, sektörel özellikler ve paydaş beklentileri göz önünde bulundurularak seçilir. Bu liste, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerini ve odak alanlarını net bir şekilde ortaya koyar.

 

 • Önemli Konuların Yönetimi

Üçüncü zorunlu unsur, önemli konuların nasıl yönetildiğine dair bilgilerin raporlanmasıdır. Bu, şirketin belirlediği önemli konuları nasıl ele aldığı, bu konularda hangi politika ve uygulamaların benimsendiği, hedeflerin ne olduğu ve bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejilerin uygulandığı hakkında bilgi verilmesini gerektirir. Ayrıca, şirketin bu konulardaki performansını ölçmek için kullandığı göstergeler ve elde edilen sonuçlar da bu bölümde yer almalıdır.

 

 • Paydaş Katılımı

Önemlilik değerlendirmesi sürecinde paydaş katılımı, zorunlu olmasa da, şiddetle tavsiye edilen bir unsurdur. Paydaşların görüşleri, şirketin önemli konuları belirleme sürecine değerli içgörüler sağlar. Bu, şirketin paydaş beklentilerini daha iyi anlamasına ve sürdürülebilirlik raporlamasının odak noktalarını bu beklentilere göre şekillendirmesine olanak tanır.

 

 • Sürekli İyileştirme

Son olarak, önemlilik değerlendirmesi sürecinin kendisi de sürekli bir iyileştirme süreci olarak görülmelidir. Şirketler, bu süreci düzenli olarak gözden geçirmeli ve gelişen iş dünyası koşulları, sektörel trendler ve paydaş beklentileri ışığında güncellemelidir. Bu, şirketin sürdürülebilirlik raporlamasının zamanla daha da ilgili ve etkili hale gelmesini sağlar.

 

Önemlilik değerlendirmesi, sürdürülebilirlik raporlamasının temel bir unsuru olarak, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını anlamalarına ve paydaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bu süreçte dikkate alınması zorunlu olan unsurlar, şirketlerin sürdürülebilirlik konularını kapsamlı ve sistemli bir şekilde ele almalarını sağlar.

 

Önemlilik değerlendirmesi, sürdürülebilirlik raporlamasında stratejik bir araçtır. GRI standartlarına uygun bir şekilde yapılan bu değerlendirme, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını etkili bir şekilde ölçmelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Bu süreç, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki stratejik planlamalarını şekillendirmede de kritik bir rol oynar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama
  Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu sera gazı emisyonlarının toplam miktarının hesaplanmasına denir.
  12 Ekim 2023
 • ESG Nedir?
  ESG, bir kuruşun finansa olmayan Sürdürülebilirliğin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim boyutlarında performans etkilerini ölçmeyi sağlayan uygulamalardır.
  24 Ekim 2023
 • Çevre İzni/Lisansı Nasıl Alınır?
  Çevre İzni/Lisansı; imisyon ve emisyon ölçümleri ve atık yönetimi sistemine hazırlandıktan sonra Çevre İl Müdürlüklerine başvurularak alınır.
  5 Kasım 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram