Telefon
Menü

Geçici Faaliyet Belgesi

Geçici faaliyet belgesi (GFB), çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için gerekli süre zarfında işletmelerin faaliyette bulunabilmelerini sağlayan bir belgedir.evreye kirleticiliği olan işletmeler Çevre İzin Lisans Yönetmeliğin Ek-1 ve EK-2 listelerinde yayınlanmıştır. İşletmeler listelerde ifade edilen kapsamlarına göre Çevre İzin Lisans Yönetmeliğince belirlenen Çevre İzin ve Lisans Belgesini almak ile yükümlüdür. Çevre izni ve lisansı almadan önce işletmeler, geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi (GFB), çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanana kadar bu süre zarfında işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirerek faaliyette bulunabilmelerini sağlayan bir belgedir.

Geçici faaliyet belgesi almak için gerekli şartlar şunlardır:

 • İşletme, çevre izin ve lisans sürecine tabi olmalıdır.
 • İşletme, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlamış olmalıdır.
 • İşletme, Çevre İzin ve Lisans Başvuru Formu ve eklerinde belirtilen bilgi, belge ve raporları ibraz etmelidir.

Geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi bir (1) yıldır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler, belge tarihinden itibaren bir yıllık sürenin ilk 6 ayı içerisinde çevre izin/ lisans belgesine başvuru yapmak zorundadır. Aksi takdirde, faaliyetine Geçici Faaliyet Belgesi geçerlilik süresine kadar devam eder ve toplam sürenin ilk 6 ayında yapılmayan başvuru ilk 6 ay sonrasında ise yapılamaz.

Çevre İzin Lisans yönetmeliğine tabi olan işletmeler toplam sürenin ilk 6 ayında geçici faaliyet belgesini Çevre İzin/Lisans belgesine dönüştürme amacıyla başvuru yapamaz ise işletme cezalık duruma düşer ve süreç cezai işlem ödemesinden sonra en başa sarar. Geçici faaliyet belgesinin amacı, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için gerekli süre zarfında işletmelerin faaliyette bulunabilmelerini sağlamaktır. Bu süre zarfında işletmeler, çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek ve çevresel etkilerini en aza indirmek zorundadır.

İlgili yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Başvuru, Çevre İzin ve Lisans Başvuru Formu ve eklerinde belirtilen bilgi, belge ve raporlarla birlikte yapılır. Geçici faaliyet belgesi başvurusu, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye toplamda bir yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi verilir. Örneğin, yeni bir fabrika açmayı planlayan önce geçici faaliyet belgesi almak zorundadır geçici faaliyet belgesi süresince kendisine tanınan zaman kapsamında gerekli tüm çevresel şartları sağlayarak çevre izin ve lisans başvurusunu yapar.

Geçici faaliyet belgesi, işletmenin bu süre zarfında faaliyette bulunabilmesini sağlar. Geçici faaliyet belgesi, çevreyi korumak ve işletmelerin çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak için önemli bir belgedir.

Geçici Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre İzin Lisans yönetmeliğinin Ek-1 ve E2 listesinde yer alan İşletmelerin faaliyet bulunabilimeleri için, Çevre izni ve Lisansı almadan önce işletmeler geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi işletmelere Çevre İzni alıncaya kadar olan sürede çalışmalarına ve gerekli hazırlıkları yapmalarına olanak sağlar. Geçici Faaliyet Belgesi almak için işletmelerin Çevre İzin Danışmanlık hizmeti almaları zorunludur. Bu zorunluluktan muaf olmaları için işletme bünyesinde tam zamanlı olarak Çevre Mühendisi istihdam etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde Çevre Lisansına tabi olan işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi alabilmeleri için Çevre Lisans Danışmanlık hizmeti almaları ya da tam zamanlı çevre mühendisi personeli tam zamanlı istihdam etmeleri gerekmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. İlgili firmanın Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde yayınlanan EK-3A Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formunun doldurulması
 2. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin EK-3B'sinde belirtilen geçici faaliyet belgesi başvuru formu eklerinde yer alacak belgeler hazırlanır bu belgeler;
  1. -Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararı
  2. -Ticaret sicil gazetesi
  3. -Kapasite raporu
  4. -İş akım şeması ve proses özeti

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, ilgili yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilir.  Başvuru, elektronik ortamda yapılır.

İkinci başvuru, yetkili merci tarafından değerlendirilir. Başvuruda herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Geçici faaliyet belgesi başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Başvuruda sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru olması gerekir.
 • İşletmeler belge eklerinde yer alan, mevzuatta öngörülen çalışma koşulları ve diğer hususlara uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.

Geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler, belge tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde, faaliyette bulunamaz ve tekrar geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Örneğin, yeni bir fabrika açmayı planlayan bir işletme, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladıktan sonra geçici faaliyet belgesi başvurusu yapabilir. Başvurusu uygun bulunan işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Bu süre zarfının ilk 6 ayında işletme, çevre izin ve lisans başvurusunu yapar.

Geçici Faaliyet Belgesi Zorunlu Mu?

Çevre izin ve lisans yönetmenliğine göre geçici faaliyet belgesi zorunludur.Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için gerekli süre zarfında işletmelerin faaliyette bulunabilmelerini sağlayan bir belgedir. Bu süre zarfında işletmeler, çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek ve çevresel etkilerini en aza indirmek zorundadır. Geçici faaliyet belgesi almak için gerekli şartlar şunlardır:

 • İşletme, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nde yer alan Ek-1 veya Ek-2 listelerinde yer almalıdır.
 • İşletme, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlamış olmalıdır.
 • İşletme, Çevre İzin ve Lisans Başvuru Formu ve eklerinde belirtilen bilgi, belge ve raporları ibraz etmelidir.

Geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler, belge tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde başvurusunu yapmak ve toplamda bir yıl içerisinde de çevre izin/lisans belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde, faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi tekrar başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesinin zorunlu olmasının amacı, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için gerekli süre zarfında işletmelerin faaliyette bulunabilmelerini sağlamaktır. Bu süre zarfında işletmeler, çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek ve çevresel etkilerini en aza indirmek zorundadır.

Geçici faaliyet belgesi, çevreyi korumak ve işletmelerin çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak için önemli bir belgedir.Çevre izin ve lisans yönetmenliğine göre geçici faaliyet belgesi zorunludur. Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için gerekli süre zarfında işletmelerin faaliyette bulunabilmelerini sağlayan bir belgedir. Bu süre zarfında işletmeler, çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek ve çevresel etkilerini en aza indirmek zorundadır. Geçici faaliyet belgesi almak için gerekli şartlar şunlardır:

 • İşletme, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nde yer alan Ek-1 veya Ek-2 listelerinde yer almalıdır.
 • İşletme, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlamış olmalıdır.
 • İşletme, Çevre İzin ve Lisans Başvuru Formu ve eklerinde belirtilen bilgi, belge ve raporları ibraz etmelidir.

Geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler, belge tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde, faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesinin zorunlu olmasının amacı, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için gerekli süre zarfında işletmelerin faaliyette bulunabilmelerini sağlamaktır. Bu süre zarfında işletmeler, çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek ve çevresel etkilerini en aza indirmek zorundadır. Geçici faaliyet belgesi, çevreyi korumak ve işletmelerin çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak için önemli bir belgedir.

Geçici Faaliyet Belgesi Kimler Almalı?

Çevre izin ve lisans yönetmeliği, çeşitli endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini kontrol etmeyi ve sürdürülebilir bir çevre politikasını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir düzenleyici çerçevedir. Bu bağlamda, geçici faaliyet belgesi başvurusu, belirli koşullara uyan işletmeler için zorunlu hale gelebilir. İşte çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında geçici faaliyet belgesi alması gereken işletmeler:

Planlı Bakım ve Onarım Faaliyetleri:

Çeşitli endüstriyel tesisler, periyodik bakım ve onarım çalışmaları yapmak zorunda kalabilirler. Bu süreçte, normalden farklı bir faaliyet gerçekleştiren işletmeler, geçici faaliyet belgesi almalıdır.

Taşeron ve Alt Yüklenici Firmalar:

Ana işletmeye hizmet veren taşeron veya alt yüklenici firmalar, kendi faaliyet alanları içinde geçici bir süre için belirli çevresel düzenlemelere uymak durumundadır. Bu firmalar, geçici faaliyet belgesi alarak çevre yönetmeliklerine uygunluklarını göstermelidir.

Özel Etki Alanları:

Bazı faaliyetler, çevre üzerinde özel bir etki bırakabilir. Bu tür faaliyetlerde bulunan işletmeler, özellikle bu etkileri sınırlamak veya önlemek amacıyla geçici faaliyet belgesi almalıdır.

Yer Değişikliği Gerektiren Faaliyetler:

Belirli bir coğrafi bölgeden diğerine taşınan veya farklı bir alanda geçici olarak faaliyet gösteren işletmeler, bu değişiklikleri çevre düzenlemelerine uygun şekilde gerçekleştirmek adına geçici faaliyet belgesi almalıdır.

Özel Projeler ve Organizasyonlar:

Özellikle çevre üzerinde belirgin bir etkiye yol açabilecek büyük projeler veya organizasyonlar, geçici faaliyet belgesi başvurusu yapmalıdır.

Başvuru Süreci:

Çevre izin ve lisans yönetmeliği çerçevesinde geçici faaliyet belgesi almak isteyen işletmeler, yerel çevre yönetim birimine başvurmalıdır. Başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlamak ve çevresel düzenlemelere uygunluğu sağlamak önemlidir.

Çevre izin ve lisans yönetmeliği kapsamında geçici faaliyet belgesi almak, işletmelerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olur. Bu belge, geçici faaliyetlerin çevresel açıdan sorumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak sürdürülebilir bir çevre politikasına katkıda bulunur.

Geçici Faaliyet Belgesi Geçerlilik Süresi

Çevre izin ve lisans yönetmeliğine göre, geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler, belge tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde, faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesinin amacı, çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması için gerekli süre zarfında işletmelerin faaliyette bulunabilmelerini sağlamaktır. Bu süre zarfında işletmeler, çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek ve çevresel etkilerini en aza indirmek zorundadır.

Geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi, işletmelerin çevresel risk düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Çevresel açıdan daha riskli olan işletmelerin geçici faaliyet belgesi geçerlilik süresi, çevresel açıdan az riskli olan işletmelere göre daha kısa olabilir. Geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin 10. maddesinin 3. fıkrasında belirtilmiştir. Bu fıkrada, geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi, "1 yıl" olarak belirtilmiştir. Örneğin, yeni bir fabrika açmayı planlayan bir işletme, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladıktan sonra geçici faaliyet belgesi başvurusu yapabilir. Başvurusu uygun bulunan işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Bu süre zarfında işletme, çevre izin ve lisans başvurusunu yapar.

Geçici Faaliyet Belgesi Danışmanlık

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden alınan bir belgedir. Geçici faaliyet belgesinin alınması için gerekli şartlar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilmiştir. Bu şartlar şunlardır:

 • İşletme, çevre izin ve lisans sürecine tabi olmalıdır.
 • İşletme, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlamış olmalıdır.
 • İşletme, Çevre İzin ve Lisans Başvuru Formu ve eklerinde belirtilen bilgi, belge ve raporları ibraz etmelidir.

Geçici faaliyet belgesi almak için gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuruların yapılması karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle, işletmelerin geçici faaliyet belgesi danışmanlığı hizmeti almaları faydalı olabilir. Geçici faaliyet belgesi danışmanlığı hizmeti veren firmalar, işletmelerin geçici faaliyet belgesi almak için gerekli belgeleri hazırlamalarına, başvurularını yapmalarına ve başvurularının değerlendirilmesi sürecinde onlara destek vermektedir. Geçici faaliyet belgesi danışmanlığı hizmetinin faydaları şunlardır:

 • İşletmeler, geçici faaliyet belgesi almak için gerekli belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlama konusunda destek alır.
 • İşletmeler, başvurularını zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapma konusunda destek alır.
 • İşletmeler, başvurularının değerlendirilmesi sürecinde onlara destek alır.

Geçici faaliyet belgesi danışmanlığı hizmeti almak isteyen işletmeler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne uygun olarak hizmet veren firmaları tercih etmelidir. Geçici faaliyet belgesi danışmanlığı hizmeti veren firmalar, işletmelere aşağıdaki hizmetleri sunabilir:

 • Gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuruların yapılması
 • Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde destek
 • Çevre mevzuatı hakkında bilgilendirme
 • Çevre yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması konusunda destek

Geçici faaliyet belgesi danışmanlığı hizmeti, işletmelerin çevre izin ve lisans sürecini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram