Telefon
Menü

Çevre İzni/Lisansı Nasıl Alınır?

Çevre İzni/Lisansı Nasıl Alınır sorusunun cevabı oldukça detaylı açıklamalar içerir. Bu sorunun cevabı öncesinde bazı tanımları bilmemiz gerekir. Öncelikle Çevre İzin ve Çevre Lisasnı birbirinden farklı belgelerdir. Ancak bir işletmede hem Çevre İzni hemde Çevre Lisansı bulunabilir. Konuyu da iyi anlamak adına Çevre İzni ve Çevre Lisansı tanımlarını yapmamız gerekir.

Üretim faaliyetinde bulunacak işletmelerin, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu almış olmaları gerekmektedir. ÇED Raporu Nasıl Alınır? yazımızı okuyarak, bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.  Yine aynı şekilde işletmelerin faaliyetlerine başlamadan önce, Çevre Şehiricilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Çevre İzni / Lisansı almış olması gerekmektedir. ÇED Raporu ve Çevre İzni/Lisansı olmadan faaliyete başlayan işletmelere, faaliyet durdurma ve idari para cezası uygulanır.  Çevre İzni/Lisansı almadan önce, işletmelere geçici olarak faaliyettte bulunabilmeleri için Geçici Faaliyet Belgesi verilir. 

İşletmelerin 1 yıl süre ile geçici olarak Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığından almış oldukları geçici izin belgesine Geçici Faaliyet Belgesi denir. Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve EK-2 Listesinde yer alan işletmelerin faaliyet konuları, kapasiteleri, çevreye etkileri gereği, Çevre İzni veya Çevre Lisansına Tabi İşletmeler olarak tanımlanmıştır. Çevre İzni/lisansına tabi işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) almadan faaliyetlerine başlamaları yönetmelik ile engellenmiştir. Bu kurala uymadan, faaliyete başlayan işletmelerin tespit edilmesi halinde, idari para cezası ve faaliyet durdurma cezası uygulanır.

Geçici Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre İzin Lisans Yönetmeliğine tabi olan işletmelerin, Geçici Faaliyet Belgesi başvuruları, Çevre Danışmanlık Firmaları ya da İşletme Bünyesinde istihdam edilen Çevfe Görevlileri/ Çevre yönetim Birimleri aracılığıyla yapılır. Geçici Faaliyet belgesi başvurusu EK_3A ve EK-3B de beliritlen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru esnasında işletmeye ait yasal evrakları (Vergi Levhası, Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Tupu, Kira Sözleşmesi) talep edilir. Doğru ve eksiz başvuru yapılması süreci hızlandırması açısından önem arz etmektedir. Geçici Faaliyet belgesi sürecinde il müdürlükleri yada bakanlık tarafından istenen bilg ve belgeleri yerine getiren, gerekli ölçüm ve analizleri yapan işletmelre 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Çevre İzni / Lisansı Belgesi verilir.

Geçici faaliyet belgesi başvuruları yetkili merciye yapıldıktan sonra 30 günlük süre içerisinde değerlendirilmektedir. Başvuru sırasında müracaata yönelik bilgi, belge veya rapor eksiği varsa başvuru sahibi bu konuda bilgilendirilir. Bildirimin yapılmasından itibaren de 60 günlük süre içerisinde eksiklerin tamamlanması istenir. Eksikleri tamamlayan müracaat sahibi ilgili mercinin inceleme yapabilmesi için 20 gün bekler. Bilgi, belge veya raporlarda görülen eksiklikler tamamlanmamış ise başvurunun reddedilmesi söz konusu olacaktır. İşletme yapılan inceleme sonucunda uygun bulunduğu takdirde geçici faaliyet belgesini 1 yıl geçerli olmak koşulu ile alabilmektedir. 

Çevre İzin Belgesi Nedir?

İşletmelerin çevre izin ve lisans sürecine tabi olduğu durumlarda öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alması gerekir. Çevre Kanunu gereği Geçici Faaliyet Belgesi - GFB Belgesi olmayan işletmelerin faaliyet göstermesi yasaktır. Geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyet göstermenin cezası olarak işletme faaliyeti durdurulur, işletmeye idari para cezası uygulanır. Bakanlık işletmelerin faaliyetleri doğrultusunda alıcı ortamların korunması amacıyla  işletmelere çevre izin belgesi alınmasını zorunlu koşmuştur. Çevre izin ve lisans belgesi ise yönetmeliğe bağlı olarak verilen çevre izinleri ile çevre lisanslarını ilgilendirmektedir. Çevre izni, Çevre Kanunu kapsamında yayındanlanan Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında alınır.

Yönetmelik linki için tıklayınız. Bu izin alınacağı zaman aşağıda sayılan herhangi bir konunun en az biri için izin alınması gerekir:

 • Hava Emisyon İzni,
 • Çevresel Gürültü İzni,
 • Atıksu Deşarj İzni,
 • Derin Deniz deşarjı,

Çevre Lisansı Nedir?

Bazı iş ve işlemlere yönelik olarak teknik yeterlilik gereklidir. Teknik yeterliliğin olup olmadığı ise çevre lisansının varlığından anlaşılır. Çevre lisansı aşağıdaki konu başlıkları ile ilgilidir:

 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar,
 • Atık yağ,
 • Bitkisel atık yağ,
 • Atık Akümülatör ve pil,
 • Ömrünü tamamlamış olan lastik,
 • Lastik ambalaj atığı geri kazanımı,
 • Atık yakma ve birlikte yakma,
 • İleri termal işlem tesisleri,
 • Düzenli depolama,
 • Atık ara depolama,
 • Tıbbi atık sterilizasyon,
 • Ambalaj atığı toplama ve ayırma,
 • Gemi geri dönüşümü,
 • Atıktan türetilen yakıt hazırlama,
 • Tanker temizleme,
 • Hurda metal /ÖTA işleme,
 • ÖTA geçici depolama,
 • Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme,
 • Atık kabul,
 • PCB arındırma

Çevre İzni / Lisansına Tabi Olan İşletmeler Nelerdir?

Çevre İzni Ya da Çevre İzin ve Lisansına Tabi Olan İşletmeler, çevresel etkileri dikkate alınarak yönetmelik kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu doğrultuda ise Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin Ek 1 ve Ek 2 listeleri işletmelere yer verilen listelerdir. Bu işletmelerin faaliyette bulunabilmesi geçici faaliyet belgesi almaları ile mümkün olur. Geçici faaliyet belgesine sahip olan işletmelerin ise belge tarihi başlangıç olarak kabul edilmek suretiyle 1 yıllık sürede Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesini almaları zorunlu tutulmaktadır. İşletmelerin Ek1 ve Ek 2 listesinde yer almasına rağmen alıcı ortama atık su deşarjı ya da hava emisyonu bulunmadığı takdirde ilgili birimlere başvuru yapması gerekir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapması gereken işletmeler kuruldukları yerde bir yıldan daha az süre içerisinde faaliyet gösterecek olanlardır. Bu işletmelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne çalışma sürelerine yönelik bildirim yapmaları gerekir. Bu durumda çevre izni kapsamının dışında yer alırlar.

Çevre İzni/Lisansı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çevre İzni/Lisansına başvuru yapacak işletmelerden, Çevre İzin Lisans Yönetmeliğnin  Ek 1 Listesinde de adı geçenler çevre danışmanlık firmalarından hizmet alarak veyaen az 3 çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimleri aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirmelidir. Bu konuda çevre izni danışmanlık firmaları aracılığı ile ilerlenebilir. Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Ek 2 listesinde yer alan işletmelerin ise tesiste istihdam edilmiş çevre görevlisi, çevre danışmanlık firması ya da çevre yönetim birimleri vasıtası ile başvuru yapma imkânı bulunmaktadır. Çevre İzni/ Lisansı başvurusu elektronik ortamda yapılır. Çevre İzin/Lisans başvurusu öncesinde işletmeye ait Elektronik Çevre Bilgi Sistemi başvurusu yapılmış olması gerekir. Başvuru yapılacağı zaman yetkili merci muhatap alınmalıdır. Başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imza kullanılabilir.

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Veren Yetkili Merciler

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı veren yetkili merciler Ek 1 listesinde yer alan işletmeler söz konusu ise Bakanlık’tır. Ek 2 listesinde yer verilen işletmeler içinse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı verileceği zaman işletmeler aynı adreste bulunmasına rağmen işletmecisi ya da tüzel kişiliği farklı olanların alacakları izin belgesi ayrı olmak zorundadır. Bu işletmeler Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansını birbirinden bağımsız olarak alır.

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Danışmanlık

İşletmelere verilen geçici faaliyet belgesi sayesinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı başvurusu yapılabilir. Geçici faaliyet belgesi alındıktan sonra 180 günlük sürede Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı başvurusu yapılmalıdır.Başvurunun değerlendirilme süresi ise ilgili birim tarafından 60 günde tamamlanır. İnceleme sonucunda bilgi, belge, rapor, ölçüm eksiği varsa bu noksanlıklar müracaat sahibine bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra başvuru sahibi eksikleri 90 gün içinde tamamlar. Başvurunun uygun bulunması durumunda da Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı işletme adına düzenlenir.

Bu belge hazırlanacağı zaman Bakanlık tarafından her yıl bedeli belirlenir. Bedel ve tarifelerin her yıl yenilenmesine bağlı olarak da başvuru yapılırken ücretlendirme başvuru tarihine göre hesaplanır. Başvuru ücretleri yetkili merci Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğüne yatırılmaktadır. Geçici faaliyet belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı alan işletmeler için yenileme, güncelleme ya da yeni başvuru sürecinde ödenecek bedel ve tarifeler Bakanlık tarafından internet sitesinde yayımlanarak duyurulmaktadır. Çevre İzin Lisans Danışmanlık sayfamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Ekolojik Ayak İzi Nedir?
  Ekolojik ayak izi, kişilerin doğal kaynak kullanımını belirleyen kritik bir ölçümdür. Bu metinde, bu terimin ne anlama geldiği ve sonuçları inceler.
  29 Aralık 2023
 • Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destekleri
  Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destekleri, KOSGEB tarafından işletmelerin yeşil dönüşümü gerçekleştirmeleri amacıyla sağlanan desteklere denir.
  9 Aralık 2023
 • Karbon Vergisi Nedir?
  Karbon vergisi, ihracat yapan ülkeleri çevresel etkileri azaltma konusunda önlemler almaya itiyor. Bu adımlar, global mücadeleyi güçlendiriyor.
  12 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram